เม็ดเงินโฆษณา ธันวาคม ปิดที่ 9.5 พันล้าน ติดลบ 2.8% ทีวีอนาล็อกลดลง ทีวีดิจิทัลใช้เพิ่ม

สำหรับเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปิดสิ้นปี 2559 ผลปรากฏว่ามีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ใช้ไปเพียงแค่ 6 พันกว่าล้านบาท ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของนีลเส็น พบว่า เม็ดเงินซื้อสื่อโฆษณาในเดือนธันวาคม 2559” มีมูลค่า 9,552 ล้านบาท ติดลบไป 2.82 % เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ที่ใช้งบไป 9,829 ล้านบาท

ในส่วนของสื่อโฆษณาทีวี แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเดิม 4,087 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2558 ใช้ไป 4,330 ล้านบาท ลดลงไปถึง -5.61% ในขณะที่ใช้กับทีวีดิจิทัล 1,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.84 จากช่วงเวลาเดียวกันที่ใช้ไป 1,516 ล้านบาท

ส่วนเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 272 ล้านบาท ลดลงไปถึง -41.13% เมื่อเทียบกับธันวาคม 2558 ใช้ไป 462 ล้านบาท

สื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ สื่อวิทยุ 489  ล้านบาท (-4.12%) หนังสือพิมพ์ 948 ล้านบาท (-20.47%) นิตยสาร 199 ล้านบาท (-42.32%) สื่อในโรงภาพยนตร์ 532 ล้านบาท (-11.48%)

สื่อที่ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อนอกบ้าน (OUTDOOR) 528 ล้านบาท (+48.73%) สื่อเคลื่อนที่ (TRANSIT) 539 ล้านบาท (+33.42.%) สื่อ ณ จุดขาย 80 ล้านบาท (+150%) สื่ออินเทอร์เน็ต 136 ล้านบาท (+63.86%)


หมายเหตุ

  1. นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่น สื่อเคลื่อนที่ (transit), ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 เป็นต้นมา 
  2. อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ
  3. สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT

info_adver_dec59