ปิดดีล 2 ทายาท สิริวัฒนภักดี ซื้อหุ้น 50% จีเอ็มเอ็ม ชาแนล (GMM25) ตั้ง 2 บริษัทใหม่ถือหุ้นแทน อเดลฟอส

หลังจากได้ ทายาทของตระกูลสิริวัฒนภักดี เข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุน 50% ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง (ทีวีดิจิทัลช่อง GMM 25) ส่งผลให้จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ถือหุ้นในสัดส่วน 50% เท่าๆกัน  ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดบริษัท ได้แจงถึงการเพิ่มทุน และได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นแล้ว

โดยจีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้ง ได้แจ้งถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของจีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้งจำนวน 1,200  ล้านบาทจากเดิม 800 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้ง และได้มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยสรุปได้ดังนี้

  • บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 9,999,998 หุ้น (ร้อยละ50)   
  • บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด  ถือหุ้นจำนวน 4,999,999 หุ้น (ร้อยละ24.99)
  • บริษัท ภักดีวัฒนา จำกัด ถือหุ้นจำนวน 4,999,999 หุ้น (ร้อยละ 24.99)  และผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 4 หุ้น

ส่งผลให้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการถือหุ้น ของจีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้งภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้

  • บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 9,999,998 หุ้น (ร้อยละ50)   
  • บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด  ถือหุ้นจำนวน 4,999,999 หุ้น (ร้อยละ24.99)
  • บริษัท  ภักดีวัฒนา จำกัด ถือหุ้นจำนวน 4,999,999 หุ้น (ร้อยละ 24.99) และผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 4 หุ้น

โดยโครงการการถือหุ้น ของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ประกอบด้วย จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  (ช่องจีเอ็มเอ็ม25) , จีเอ็มเอ็ม ทีวี, จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (เอไทม์ มีเดีย, เอไทม์ ทราเวิลเลอร์)

ทั้งนี้ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด (เป็นของ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น 100%) และบริษัท ภักดีวัฒนา จำกัด (เป็นของ ปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น 100%) จะเข้ามาจองซ้อหุ้นใน บริษัท จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้ง แทน บริษัทอเดลฟอส จำกัด

นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การซื้อหุ้น  จะต้องมีการโอนกลับคืนให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  (มหาชน)

โดย บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ได้ซื้อและรับโอนหุ้นใน บริษัทเอ็กแซ็กท์จำกัดและบริษัททีนทอล์กจำกัด จำนวนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน จากบริษัทจีเอ็มเอ็มมีเดียจำกัด (มหาชน ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชำระเงินคืนทุนจากการชาระบัญชีของ บริษัท บลิสพับลิชชิ่ง จำกัด จากจีเอ็มเอ็มมีเดีย และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือเสร็จสิ้นแล้วโดยบริษัทฯได้ขายและโอนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในจีเอ็มเอ็มมีเดียและในบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวีจำกัดให้แก่จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้ง

ทางด้านสายทิพย์ มนตรีกุล  อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ  จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้  ถือว่าเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ซึ่งผู้ร่วมทุนเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต มีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจาก บริษัทแกรมมี่มีจุดแข็งทางด้านคอนเทนต์  และปัจจุบันช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ถือว่าได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างดี   และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน การเพิ่มทุนจึงช่วยให้สามารถลงทุนในด้านคอนเทนต์ต่างๆของช่องได้มากขึ้น และเชื่อว่าหลังจากการ เพิ่มทุน และเสริมความแกร่งด้านคอนเทนต์  จะส่งผลให้อันดับเรตติ้งช่องจีเอ็มเอ็ม25  เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน