Numeric : August 2009

10 บริษัทแรกที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด ใน 6 เดือนแรก (มกราคม – กรกฎาคม) ของปี 2552
อันดับ/บริษัท/งบโฆษณา 2552 (ม.ค.-ก.ค.) (ล้านบาท)2551 (ม.ค.-ก.ค.)(ล้านบาท)/ เปลี่ยนแปลง (%)
1 Unilever 2,319.4 2,345.5 -1.1
2. Beiersdorf 993.4 583.1 +70.4
3. L’OREAL 801.5 603.2 +32.9
4. P&G 691.3 701.8 -1.5
5. AIS 652.8 599.7 +8.9
6. NESTLE 623.6 586.2 +6.4
7. Colgate-Palmolive 565.0 525.5 +7.5
8. Toyota 541.7 859.1 -36.9
9. Coca Cola 535.4 456.3 +17.3
10. Osotsapa 534.9 680.7 -21.4

-6.5 % คือ การเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2552

พฤติกรรมเสพสื่อของคนไทย
วัย 45 -54 ปี ใช้เวลาท่องเน็ตมากที่สุดเมื่อเทียบกับคนวัยอื่น
วัย 55 -65 ปี ดูหนัง/อ่านหนังสือ/ฟังเพลงมากที่สุด
วัย 35-44 ปี ดูทีวีมากที่สุด
วัย 18- 24 ปี เล่นวิดีโอเกมมากที่สุด
วัย 25 -34 ปี ชื่นชอบการพูดคุยกับเพื่อน/ครอบครัวมากที่สุด

ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง อายุระหว่าง 18- 65 ปี แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
ที่มา : บริษัทมายด์แชร์ ประเทศไทย

คนไทยนิยมเข้าเซเว่นฯ
1,200 คน คือจำนวนคนที่เข้าออกเซเว่นฯ ในหนึ่งวัน ต่อ 1 สาขา
+6% คือการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
+14% คือจำนวนสาขาที่ขยายเพิ่มจากปีที่ผ่านมา
ที่มา : เซเว่น อีเลฟเว่น

คนไทยยังนั่งรถเมล์ไปทำงานมากที่สุด
รถเมล์ 2-3 ล้านคน 78%
BTS 6 แสนคน 40%
MRT 2 แสนคน 11%

กลุ่ม White Collar ใช้บริการ BTS และ MRT มากกว่าใคร
44% White Collar
40% นักเรียน นักศึกษา
7% พนักงานออฟฟิศ
3% แม่บ้าน
7% Blue Collar

คนไทยนั่งรถเมล์เกือบทุกวัน
49% ใช้ทุกวัน
43% ใช้ 3-4 วันต่ออาทิตย์
6% ใช้ 2-3 วันต่ออาทิตย์
1% ใช้ 1 วันต่ออาทิตย์

ใช้เวลาอยู่ในรถเมล์นานที่สุด
50 นาที เวลาเฉลี่ยที่อยู่บนรถเมล์
10 นาที เวลาเฉลี่ยอยู่บน BTS
15 นาที เวลาเฉลี่ยอยู่บน MRT

คนไทยนั่ง MRT แล้วต่อรถเมล์มากที่สุด
67% ใช้บริการ MRT แล้วไปต่อรถเมล์
45% ใช้บริการ MRT แล้วไปต่อ BTS
36% ใช้บริการ BTS แล้วไปต่อรถเมล์