เปิดลิสต์ 10 สวัสดิการที่คนทำงานต้องการมากที่สุด "วันลาต้องมี สุขภาพก็สำคัญ" 


by Admin
08-11-2018 18:00:10
Thanatkit

การจะตัดสินใจทำงานกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนที่คนทำงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว ยังมีปัจจัยที่คนทำงานให้ความสำคัญรองลงมาก็คือ “สวัสดิการ

ด้วยเหตุนี้ จ๊อบไทยเว็บไซต์หางาน สมัครงาน ที่มีผู้ลงทะเบียนฝากประวัติกว่า 1.5 ล้านคน และมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 90,000 อัตรา จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศ จำนวน 7,420 คน เรื่อง "สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กรพบว่า 10 สวัสดิการแรกที่คนทำงานต้องการมากที่สุด ได้แก่

1.โบนัส 2.วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย 3.ประกันสังคม 4.ประกันสุขภาพ 5.ค่าล่วงเวลา 6.เงินออมพิเศษ 7.ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน 8.เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour) 9.ประกันชีวิต และ 10.เบี้ยขยัน

ในขณะเดียวกันจ๊อบไทยยังได้ทำการสำรวจฝ่ายบุคคลในหัวข้อ สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงาน จำนวน 457 คน ทั่วประเทศ พบว่า 10 สวัสดิการที่องค์กรจัดสรรให้กับพนักงานมากที่สุด ได้แก่ 1.วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย 2.ประกันสังคม 3.โบนัส 4.ค่าล่วงเวลา 5.กิจกรรมสันทนาการ 6.ชุดทำงาน 7.ตรวจสุขภาพประจำปี 8.เบี้ยขยัน 9.เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท และ 10.ประกันอุบัติเหตุ 

ซึ่งหากเปรียบเทียบสวัสดิการที่องค์กรให้พนักงานกับสวัสดิการที่พนักงานต้องการพบว่ามีสวัสดิการที่ตรงกัน 5 สวัสดิการ ได้แก่ โบนัสวันหยุด-วันลาตามกฎหมายประกันสังคมค่าล่วงเวลา และเบี้ยขยัน 

ส่วนสวัสดิการที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการนอกเหนือจากเรื่องรายได้คือสวัสดิการด้านสุขภาพ อันประกอบด้วยประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ประกันชีวิต ฯลฯ กลับไม่ได้ถูกนำมาเป็นสวัสดิการที่องค์กรมอบให้แก่พนักงานใน 10 สวัสดิการแรก

นอกจากนี้ผลสำรวจยังเผยให้เห็นว่า คนทำงานในแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

สวัสดิการของคนทำงานตามช่วงอายุ (Generation) พบว่ากลุ่มคนทำงาน Gen X จะให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน “เงินออม” เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังใกล้เกษียณ หลักประกันที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณจึงเป็นเรื่องจำเป็น ในทางกลับกันกลุ่มคนทำงาน Gen Y และ Gen Z ไม่ได้มองว่าสวัสดิการด้านนี้สำคัญ แต่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน ค่าล่วงเวลา และ เบี้ยขยัน” มากกว่า

สวัสดิการของคนทำงานตามเพศ (Gender) พบว่าสวัสดิการที่คนทำงานแต่ละเพศให้ความสำคัญแตกต่างกันคือ เพศชายต้องการ “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” ในขณะที่เพศหญิงต้องการ เงินค่าล่วงเวลา มากกว่า  

สวัสดิการของคนทำงานตามระดับงาน (Level) โดยระดับผู้บริหารจะให้ความสำคัญในเรื่อง “ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว มากกว่าคนทำงานในระดับอื่น ๆ ส่วนสวัสดิการด้าน โบนัส” “วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย และ “ประกันสุขภาพ” เป็นสิ่งที่คนทำงานในทุกระดับต้องการ

สวัสดิการของคนทำงานตามประเภทธุรกิจ (Industry) จากการสำรวจคนทำงานที่อยู่ในประเภทธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด 5 อันดับในเว็บไซต์จ๊อบไทย ได้แก่ อาหาร-เครื่องดื่มบริการค้าปลีกยานยนต์ และก่อสร้าง พบว่าโดยภาพรวมสวัสดิการที่คนทำงานต้องการเหมือนกันคือ โบนัส” “วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย และ ประกันสังคม

ส่วนคนทำงานในประเภทธุรกิจยานยนต์นั้นมีความต้องการสวัสดิการด้าน ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และ “เงินออม” มากกว่าคนทำงานในประเภทธุรกิจอื่น ๆ ในขณะที่คนทำงานในประเภทธุรกิจก่อสร้างมีความต้องการสวัสดิการด้าน “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” มากกว่าคนทำงานในประเภทธุรกิจอื่นๆ

สวัสดิการของคนทำงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (Area) พบว่าคนทำงานที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความต้องการสวัสดิการด้าน “เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้” เนื่องจากการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ส่วนหนึ่ง ส่งผลให้คนทำงานในกรุงเทพฯ สามารถจัดสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้มากขึ้น ในขณะที่คนทำงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้าน ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว มากกว่า

แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการของจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า

จะเห็นได้ว่าการดูแลพนักงานให้สนใจอยากร่วมทำงาน หรืออยู่ทำงานกับองค์กรให้ยาวนานที่สุดถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรมองข้ามไม่ได้ ซึ่งนอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว สวัสดิการเหล่านี้ ถือเป็นขวัญกำลังใจที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว องค์กรยังสามารถจัดสรรสวัสดิการแปลกใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานและมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter