SCB แจงไม่เกี่ยว รื้อ “ตึกตู้ปลา” มธ. ขอชะลอโครงการร่วมมือไปก่อน

ตามที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องการปรับปรุงการใช้พื้นที่ “ตึกตู้ปลา” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ผลักดันให้ดำเนินการรื้อตึกดังกล่าวนั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำความตกลงร่วมกันทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วนหนึ่งของโครงการเป็นการเปิดศูนย์ Business Center เพื่อให้ความรู้แก่ SME ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ร่วมกับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SME ไทยร่วมกัน และเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมิได้มุ่งค้ากำไร โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้ออาคารดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าว และทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจเจตนารมณ์ของธนาคารคลาดเคลื่อนไป ธนาคารจึงได้ยื่นจดหมายขอชะลอโครงการนี้ไปก่อน จนกว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ข้อยุติในเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ และจะขอพิจารณาในเรื่องความร่วมมือดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีข้อสรุปจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว

ที่มาของเรื่องนี้ เกิดขึ้นมาจากได้เกิดข้อร้องเรียน กรณีที่ คณะพาณิชย์ฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับปรุงใช้พื้นที่ชั้น 1 ของตึกตู้ปลา เพื่อตั้ง เอสซีบี บิสิเนส เซ็นเตอร์ และมี ร้านทู ฟาสต์ ทู สลีป ตั้งอยู่ด้วย โดยผู้แทนอาจารย์ คณะพาณิชย์ฯ ได้ร้องขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดที่มาของสัญญาการใช้พื้นที่ เพราะเป็นที่ดินของราชพัสดุ และให้ชี้แจงถึงประโยชน์ที่จะได้รับของนักศึกษา.