จำนวนเงิน 2 งวดสุดท้าย ที่ทีวีดิจิทัลไม่ต้องจ่ายให้รัฐ ตามคำสั่ง คสช. รวม 13,622.40 ล้านบาท