บทสรุป ทีวีดิจิทัลได้อะไรหลัง คสช.ปลดล็อกให้ “คืนช่อง”

หลังจากมีคำสั่ง คสช. มาตรา 44 เพื่อช่วยเหลือทีวีดิจิทัล ด้วยการ “พักจ่ายค่าใบอนุญาต” 3 ปี มาแล้วในปี 2561 แต่ส่วนใหญ่ยังเผชิญปัญหาขาดทุน และมีข้อเสนอเรื่องการ “คืนช่อง” มาอย่างต่อเนื่อง 

วันนี้ (11 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช. มาตรา 44  เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ครั้งนี้เปิดทางให้ทีวีดิจิทัล “คืนช่อง” เพื่อแก้ปัญหาทีวีดิจิทัลอย่างเบ็ดเสร็จ โดยสรุปสาระสำคัญตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 กรณี “ทีวีดิจิทัล” ที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการ 22 ช่อง ได้ดังนี้

1. เปิดทางทีวีดิจิทัล “คืนช่อง”

ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลรายใดประสงค์จะ “คืนใบอนุญาต” ให้แจ้งหนังสือไปที่ สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

2. คืนช่องจ่ายค่าชดเชย 

สำหรับทีวีดิจิทัลที่ต้องการคืนช่องให้สำนักงาน กสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชย ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใช้คลื่นความถี่ที่ได้ชำระแล้ว

3. หากคืนช่อง จ่ายงวด 5 คืน

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ “คืนช่อง” จะได้รับเงินค่าใบอนุญาตงวดที่ 5 ที่ได้จ่ายมาแล้ว ในกลุ่มที่ไม่ใช้สิทธิ “พักจ่ายใบอนุญาต 3 ปี” ตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 ที่ออกมาช่วยเหลือทีวีดิจิทัล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีทีวีดิจิทัล 3 ช่อง ที่ไม่ใช้สิทธิ “พักจ่ายเงิน” คือ ช่อง 7, เวิร์คพอยท์ และ สปริงนิวส์19 ที่ได้จ่ายงวดที่ 5 มาแล้วในปีที่ผ่านมา

4. ประมูลคลื่นฯ 700 MHz ชดเชยทีวีดิจิทัล 

มาตรา44 ฉบับนี้ ยังกำหนดให้สำนักงาน กสทช. เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในช่วง 694-790 MHz จากทีวีดิจิทัล เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม และให้สำนักงาน กสทช. กำหนดการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว ซึ่งก็คือ ทีวีดิจิทัล

5. เลิกเก็บค่าประมูล 2 งวดสุดท้าย

มาตรา44 ได้กำหนดให้เงินจากการประมูลคลื่นฯ 700 MHz ให้นำมาจ่ายค่าตอบแทน “ทีวีดิจิทัล” ในกลุ่มที่ยังประกอบกิจการต่อไป ที่จะได้ “ยกเว้น” จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทัลงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำและ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ หรือค่าใบอนุญาต งวดที่ 5 และ งวดที่ 6

6. จ่ายงวดที่ 4 ใน 120 วัน

แต่ทีวีดิจิทัลช่องที่ยังไม่จ่ายค่าใบอนุญาตงวดที่ 4 จะต้องมาจ่ายภายใน 120 วัน ก่อนที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ส่วนช่องทีวีดิจิทัลที่จ่ายค่าใบอนุญาต “เกินไป” คือจ่ายงวดที่ 5 ไปแล้ว และไม่คืนช่อง ก็จะได้รับเงินงวดที่ 5 คืน และได้ยกเว้นไม่ต้องจ่ายงวดที่ 6

7. จ่ายค่า MUX ตลอดอายุสัญญาที่เหลือ

นอกจากนี้หลังประมูลคลื่นฯ 700 MHz สำนักงาน กสทช.จะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายทีวีดิจิทัล (Mux) ตลอดระยะเวลาใบอนุญาตทีวีดิจิทัล “ที่เหลืออยู่”

8. ไม่ต้องจ่าย 2 งวด 13,622 ล้านบาท

สำหรับเงินประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 5 และ 6 ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่าย รวม 13,622 ล้านบาท หรือ 30% ของมูลค่าใบอนุญาต ส่วนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล ที่กสทช.จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ รวมเป็นเงินปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท

9. กสทช. คาดคืนไลเซ่นส์ 4-5 ช่อง

“ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาธิการ กสทช. นัดชี้แจงรายละเอียด กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคมวันที่ 17 เมษายนนี้ จากคำสั่งมาตรา 44 ที่เปิดทางให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล “คืนช่อง” ได้ คาดว่าน่าจะมี 4-5 ช่อง สนใจคืนช่อง