แม่ค้ามีเฮ! “ออมสิน” ผนึก “บสย.” ออกสินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 ไม่ต้องหาคนค้ำ ฟรีประกันชีวิต

ธนาคารออมสินร่วมกับ บสย. ลงนามความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเปิดให้บริการ สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ โดยออมสินได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อ 3 รูปแบบ ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน และสินเชื่อ GSB บัญชีเดียว ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

โดยธนาคารออมสินได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อ 3 รูปแบบ ได้แก่ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว, สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน และ สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว โดยผู้กู้เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่

บสยยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปี และธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ปี รวมแล้ว 7% โดยที่ผู้กู้ไม่ต้องมีภาระผู้ค้ำประกัน ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน เหมาะสำหรับลงทุนในทรัพย์สินถาวร ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ส่วน สินเชื่อ GSB บัญชีเดียว เหมาะสำหรับนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และลงทุนในทรัพย์สินถาวร วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

โดยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันคือ เงินกู้ระยะสั้น 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป คิด MLR/MOR ถึง MLR/MOR + 1% ขณะที่ เงินกู้ระยะยาว 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 3-4 = 6% ต่อปี และ ปีที่ 5-7 เท่ากับ MLR/MOR ถึง MLR/MOR + 1% ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอีแบบไหน สินเชื่อทั้ง 3 รูปแบบนี้ ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจขนาดใหญ่

ออกสินเชื่อหาบเร่ พร้อมสิทธิ์ขายที่ตลาดประชารัฐ

พร้อมกันนี้ มีโครงการจะเปิดให้บริการ สินเชื่อหาบเร่ แผงลอย 4.0 วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.85% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะผ่อนชำระเกิน 5 ปี (60 งวด) โดยธนาคารออมสินมอบความคุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพตามวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทให้แก่ผู้กู้โดยไม่คิดมูลค่า

พร้อมกับได้รับสิทธิในการขายที่ตลาดประชารัฐออมสินสร้างไทย ที่ธนาคารฯ จัดขึ้นทั่วประเทศตลอดปีอีกด้วย โดยโครงการนี้มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายปล่อยเงินกู้ 100,000 ราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้

สำหรับผู้สนใจต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการ เช่น พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการขนย้ายสินค้าในตลาด เป็นต้น โดยกู้ไปเพื่อเป็นค่าเช่าแผงค้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค้าขายหรือให้บริการ

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้รับการสนับสนุนจาก บสย. เข้ามาช่วยดูแลการค้ำประกันผู้กู้ด้วย โดยที่ธนาคารออมสินนำเสนอเงื่อนไขพิเศษ หากผู้กู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) แต่ปัจจุบันมีสถานะชำระหนี้ปกติ สามารถยื่นกู้สินเชื่อหาบเร่ แผงลอย 4.0 นี้ได้

Source