สรุปเงื่อนไขกู้ ‘สินเชื่ออิ่มใจ’ และ ‘สินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ ช่วยร้านอาหาร-หาบเร่ ปลอดต้น-ดอก 6 งวดแรก

สรุปเงื่อนไขขอกู้สินเชื่ออิ่มใจสูงสุด 1 เเสนบาท และสินเชื่อสู้ภัย COVID-19′ สูงสุด 1 หมื่นบาท จากธนาคารออมสิน ช่วยร้านอาหารหาบเร่เเผงลอย ปลอดต้นเเละดอกเบี้ย 6 งวดแรก 

หลังคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ ‘สินเชื่ออิ่มใจวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

วันนี้ Positioning ขอสรุปเงื่อนไขต่างๆ ทั้ง ‘สินเชื่ออิ่มใจโครงการใหม่ล่าสุด สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร เเละสินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกลุ่มพ่อค้าเเม่ค้าหาบเร่แผงลอย มาให้ดูกัน

#สินเชื่ออิ่มใจ

เป็นสินเชื่อสำหรับ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ประมาณ 4 เเสนราย

👉คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทำธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายแบบถาวรเช่นร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ

👉วงเงินสินเชื่อต่อราย : สูงสุด 100,000 บาท

👉ดอกเบี้ย : 3.99% ต่อปี (Effective Rate)

👉ระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

👉ระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ : ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

👉ช่องทางการขอสินเชื่อ : (อัพเดต) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 -วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

👉ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ
โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน เเละไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน พร้อมต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo
สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอปฯ ‘MyMo’ ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ

 

#สินเชื่อสู้ภัยCOVID19

👉คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้เช่นหาบเร่ แผงลอยรถเข็น

👉วงเงินสินเชื่อต่อราย : สูงสุด 10,000 บาท

👉ดอกเบี้ย: 0.35% ต่อเดือน

👉ระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

👉ระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ : เปิดจองสิทธิเเล้ว ไปจนถึงวันที่ 31 .. 64

👉ช่องทางการขอสินเชื่อ : ต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่านเเอปพลิเคชัน “MyMo” ของธนาคารออมสิน จากนั้นรอการพิจารณาจากธนาคารภายใน 3 วัน เเละจะมีการแจ้งผลทาง SMS หากได้รับการอนุมัติจะดำเนินการทำสัญญาในขั้นตอนต่อไป (อ่านรายละเอียด : https://mymobygsb.com/LoanCovid19-Booking.html)

 

(ข้อมูล วันที่ 8 .. 64 เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)