รู้จัก “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ลูกหม้อปตท. 30 ปี นั่ง CEO คนใหม่เป็นคนที่ 10

บอร์ด ปตท.มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” แหวกคู่แข่ง 6 คน นั่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่ ชี้มีจุดเด่นประสานกับทุกฝ่ายได้ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ถือเป็นซีอีโอ ปตท.คนที่ 10 ตามที่คณะกรรมการสรรหาซีอีโอเสนอมา แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะหมดวาระเกษียณอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

“มติกรรมการสรรหาซีอีโอและคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นซีอีโอ ปตท.คนใหม่ โดยยอมรับว่าผู้สมัครทั้ง 6 คนมีความรู้ ความสามารถใกล้เคียงกัน แต่นายอรรถพล มีจุดเด่นที่ดีสามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี”

โดยอรรถพลถือเป็นลูกหม้อที่งานใน ปตท.มานาน 30 ปี โดยในปี 2552 ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมเป็นเวลา2 ปีกว่า ก่อนจะย้ายไปเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ในปี 2554-56 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท. ในปี 2556-57 และย้ายไปนั่งตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.เมื่อปี 2557-58 ก่อนจะกลับมาดูแลธุรกิจน้ำมันอีกครั้งในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. เมื่อปี 2558-60

ในเดือนต.ค.ปี 2560 รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึ่ง และปี 2561-ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กำกับดูแลในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการค้าปลีก รวมทั้งถึงบริษัทย่อยในเครือ ปตท.ทั้ง บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก

อรรถพล เกิดวันที่ 19 ก.ค. 2508 ปัจจุบันอายุ 54 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนศึกษาต่อปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งอบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า ,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ,NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA ,PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA

อรรถพลเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทำให้ธุรกิจน้ำมัน ปตท.เติบโตก้าวหน้าแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมทั้งส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชน โดยเป็นศูนย์กลางชุมชน หรือ Living Community มีการนำสินค้าเกษตรกรรมเข้ามาจำหน่าย และสานต่อนโยบายการแยกธุรกิจน้ำมันออกมาจากปตท.มาเป็น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Source