เดอะมอลล์ บางแค ฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ ปิดร้านที่ผู้กลุ่มเสี่ยงเข้าใช้บริการ 3 วัน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ออกมาตรการเฝ้าระวัง และการป้องกันเชิงรุก หลังพบว่ามีผู้ใช้บริการที่เดอะมอลล์ บางแคเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แล้วไม่ได้กักตัว ทำการฆ่าเชื้อ และปิดร้านที่ผู้กลุ่มเสี่ยงเข้าใช้บริการ 3 วัน

โดยที่เดอะมอลล์ กรุ๊ปมีแถลงการณ์ดังนี้

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับมาตรการการป้องกันขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ

สำหรับกรณีทีมีผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและหลีกเลี่ยงเฝ้าระวังอาการ 14 วัน มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแคนั้น บริษัทฯ ได้มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดใหญ่ ในคืนวันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นการเพิ่มเติมทันที นอกเหนือจากแนวทางการฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เชิงรุกขั้นสูงสุดที่ดำเนินการเป็นประจำทุกวัน

อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการ ร้านค้าที่กลุ่มเสี่ยงเข้าไปใช้บริการ คือ ร้าน Fresh Me และร้าน Miniso จะทำการปิดทำการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2653 เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งให้พนักงานร้านค้าเฝ้าระวังอาการในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

บริษัทฯ ขอให้มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง โปรดปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐด้วยการเฝ้าระวังตนเองภายในระยะเวลา 14 วัน เพื่อร่วมกันผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด