ใกล้ไหนไปนั่น! เปิดวาร์ป 35 จุดตรวจ ‘COVID-19’ สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอสตร้า แมพ’ (NOSTRA Map) แอปพลิเคชั่นแผนที่นำทาง โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ได้เพิ่มพิกัดแสดงตำแหน่งห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ

โดยข้อมูลบนแผนที่นอสตร้า 35 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง) 1 แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และห้องปฏิบัติการเครือข่ายอีก 20 แห่งประกอบด้วย

 1. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. รพ.ราชวิถี
 5. สถาบันบำราศนราดูร
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. รพ.บำรุงราษฎร์
 8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. รพ.มหาราชนครราชสีมา
 10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 13. รพ.ลำปาง
 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
 15. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
 16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
 17. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 18. สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
 19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
 20. รพ.นครปฐม

หากตรวจพบว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สามารถไปขอรับการตรวจตามสิทธิ์ได้ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่หากไม่ได้เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์อาจมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ขอรับการตรวจต้องรับผิดชอบส่วนตัว โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมพิกัดสถานที่ สัญลักษณ์จุดพอยท์สีเขียว พร้อมช่องทางการติดต่อกับสถานพยาบาล ได้ในแอปพลิเคชั่น

ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจ รักษาฟรีจะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI (Patient Under Investigation) ซึ่งกรมควบคุมโรคได้กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อคัดกรองหาผู้ป่วย และเกณฑ์ล่าสุดที่มีการปรับแก้ไข เมื่อวันที่ 2 มี.. 63 คือ

1. ผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับประวัติเสี่ยง

2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบร่วมกับประวัติเสี่ยง และ

3. ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ที่มีอาการ และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ก็จะเข้าสู่การตรวจวินิจฉัยในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้อาการที่เข้าเกณฑ์ คือ มีอุณหภูมิร่างกายตั่งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติว่ามีไข้ ในการป่วย ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก รวมถึงผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

ส่วนประวัติเสี่ยง คือ 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีรายงานการระบาดของโรค COVID-19 และมีอาชีพสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ประชาชนสามารถดูพิกัดรับตรวจโรค COVID-19 แผนที่ คลิก