“การบินไทย” หยุดบินชั่วคราว ให้พนักงานหยุด 2 เดือน หั่นเงินเดือนตั้งแต่ 10-40%

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ลงนามในประกาศ บริษัทฯ ที่ 042/2563 เรื่องหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว

หยุดบินถึงสิ้นเดือน พ.ค.

ในรายงานระบุว่า เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ได้ลุกลถมอย่างรวดร็วและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกือบทุกประเทศได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด โดย ห้ามเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง จำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ประกอบกับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติ โดย ข้อ 3 เรื่อง การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน หรือ รถยนต์ หรือการใช้เส้นทางคมนาคมทางอากศ ทางน้ำ หรือ ทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่ายแดน ยกเว้นบุคคลบางประเภทและข้อ 9 กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร

ด้วยเหตุการณดังกล่าวจึงไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องหยุดทำการบินภายในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยบริษัท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้หยุดทำการบิน และบริษัฯ ได้ประกาศหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อการประกอบการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยพนักงานจะบันทึกรหัส 8502 ให้พนักงานทุกคน

หั่นเงินเดือนตั้งแต่ 10-40%

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือกร้อนของพนักงานในระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ดังนี้

1. บริษัท จะจ่ายเงินช่วยหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พนักงานที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ในแต่ละเดือนตามอัตราดังนี้

1.1 พนักงานระดับรองกรรมมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) บริษัทฯ จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา 50% ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.2 พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP)หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัท จ่ายเงินช่วยเหลือๆ ในอัตรา 60% ของเงินเดือนรวมค่าตอบแทน

1.3 พนักงานที่ได้รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทน (ไม่รวมข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2) บริษัท จ่ายเงินช่วยเหลือ ฯในลักษณะแบบขั้นบันได โดยคำนวณจากเงินเดือนรวมค่าตอบแทน ดังนี้

– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนไม่กิน 20,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯในอัตรา 90%

– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯในอัตรา 75%

– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง60,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯในอัตรา 70%

– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท จ่ายเงินช่วยเหลือฯในอัตรา 65%

– เงินเดือนรวมค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ในอัตรา 60%

2.การหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนับอายุงานต่อเนื่องตามปกติ และให้ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบบริษัทฯ

3.ในระหว่างที่บริษัทฯ ให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะระงับจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ

4. ในระหว่างที่พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพๆ บริษัทฯ จะหักเงินสะสมและส่งเงินสมทบตามสัดส่วนจากเงินที่บริษัทฯ ช่วยเหลือๆ ในแต่ละเดือนโดยยังคงใช้อัตราร้อยละเดิม

5. พนักงานมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบบริษัทฯ

6. การลาทุกประเภทก่อนวันที่ 4 เมษายน 2563 ยังคงสิทธิจนครบกำหนดตามวันที่ลา หลังจากนั้น หากยังอยู่ในช่วงเวลาตามประกาศฉบับนี้ จะบันทึก Code 8502 ให้ต่อไป ยกเว้น การลาหยุดพักผ่อนประจำปี (Code 2100) ที่ได้ลาล่วงหน้าไว้แล้ว ให้ยกเลิกวันลาและให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว (Code 8502 )

นอกจากนี้ ยังมีประกาศ ที่ 057/2563 เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในระหว่างที่บริษัทฯ หยุดทำการบิน ชั่วคราว ได้แก่ ให้พนักงานปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ที่รัฐบาลประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมายและบริษัทฯ ดำเนินการทางวินัยด้วย รวมถึงให้พนักงานติดต่อผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ เป็นต้น