สรุปมาตรการลดค่าน้ำ 20% เยียวยา COVID-19 พร้อมเว้นค่าธรรมเนียมจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

โฆษกรัฐบาล แถลง ครม.รับทราบมาตรการลดค่าน้ำช่วย ปชช. กปน.เว้นค่าน้ำผู้ใช้น้อย 10 ลบ.ม. เกินนั้นลด 20% ขณะที่ กปภ.ลดให้ผู้ใช้น้ำทุกประเภท 20% พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 3 เดือน

มาตรการลดค่าน้ำ (การประปานครหลวง)

1. ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือน เม.ย. – มิ.ย. นี้ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพ.ค.-ก.ค.)

  • กรณีที่ 1 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ
  • กรณีที่ 2 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนที่ใช้เกินลดค่าน้ำในอัตรา 20%

2. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เทสโก้โลตัส บิ๊กซี และ cenpay เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 30 มิ.ย.

4. ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร (งดผูกลวดและถอนมาตรน้ำ) เป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. – 30 ก.ย.นี้

มาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

1. ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท ในอัตรา 20% ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) เริ่มตั้งแต่ เม.ย. – มิ.ย.นี้

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เป็นเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ 7-11 ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 30 มิ.ย.นี้ และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.นี้

3. ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาจากภายใน 10 วันเป็นภายใน 20 วัน เป็นเวลา 3 เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำเดือน เม.ย. – มิ.ย.นี้)