เช็กให้ชัวร์ ! เตรียมตัวอย่างไร…ก่อนขึ้นเครื่องบินในประเทศ ช่วง COVID-19

(Photo by Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images)

ทอท. แจ้งเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศในช่วงการระบาดของ COVID-19 ให้ตรวจสอบประกาศ/คำสั่งของจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง

ปัจจุบันมีท่าอากาศยาน 5 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้เเก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีสายการบินเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยเวียตเจ็ท

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีมาตรการกำหนดให้ผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกท่าอากาศยาน จะต้องผ่านจุดตรวจเช็กอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยาน

“หากการคัดกรองพบว่าผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่ท่าอากาศยานได้”

นอกจากนี้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบประกาศ/คำสั่งของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงลง “เชียงใหม่-เชียงราย” ต้องกักตัว 14 วัน

สำหรับจังหวัดที่ท่าอากาศยานของ ทอท.ตั้งอยู่ และมีประกาศ/คำสั่งที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย

โดยจังหวัด เชียงใหม่ กำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะต้องกรอกข้อมูลสำหรับติดตามตัวในเอกสาร ชม.1 รวมทั้งรับแจกเอกสารคำแนะนำการเฝ้าสังเกตอาการหรือกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วันส่วนผู้โดยสารชาวต่างชาติต้องกักตัวในที่พักหรือโรงแรมที่จังหวัดกำหนดเป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ในส่วนของจังหวัด เชียงราย ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะต้องกรอกเอกสารผ่าน QR code ของฝ่ายปกครองร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการคัดกรองต่อเป้าหมายผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกคน

หากผู้โดยสารมีภูมิลำเนา และวิถีชีวิตประจำวันในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล จังหวัดภูเก็ต รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากกว่า 1 วัน และเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อถึงที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงแรม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่พำนักอาศัย เพื่อดำเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) โดยเคร่งครัด ห้ามออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร

หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย กรณีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ แต่ไม่มีประวัติภูมิลำเนาตามที่กล่าวข้างต้น หรือเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อการเดินทางเฉพาะวันเดินทางเท่านั้น ให้ถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังตนเอง (Self Quarantine) คือ ไม่ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคภายในพื้นที่พำนัก แต่ต้องสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ต้องมารายงานตัวที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทและกักตัว 14 วัน (Local Quarantine)

ส่วนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานอื่นๆ ของ ทอท.มิได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการดำเนินงานของท่าอากาศยาน สำหรับท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่าอากาศยานของ ทอท.นั้น ยังคงระงับการให้บริการตามคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 103/2563 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.สามารถสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินและการให้บริการได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง