“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจคนไทย 61% รายได้แย่ลงช่วง COVID-19 ส่วน 8% ต้องอดมื้อกินมื้อ

(Photo by Allison Joyce/Getty Images)
นิด้าโพล สำรวจพบคนไทย 61% รายได้แย่ลงช่วง COVID-19 พบเกินครึ่งไม่ค่อยเพียงพอและไม่เพียงต่อการใช้ชีวิต 35% กินอาหารครบทุกมื้อ แต่ต้องจำกัดชนิดอาหารเพื่อประหยัดเงิน 8% เลือกงดอาหารบางมื้อ แต่ 83% กลับไม่เคยไปรับรับอาหารแจกฟรีหรือตามตู้ปันสุข โดย 53% เคยรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “การบริโภคอาหารในช่วงโควิด-19” สำรวจระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2563 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง

 • 61.51% รายได้ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แย่ลง 37% รายได้หมือนเดิม 1.49% รายได้ดีขึ้น
 • 33.46% รายได้ไม่ค่อยเพียงพอต่อการใช้จ่ายของรายได้ในปัจจุบัน 32.13% รายได้ไม่เพียงพอเลย 17.91% รายได้เพียงพอ 16.03% ค่อนข้างเพียงพอ
 • 38.18% ค่อนข้างมีความกังวลต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากร สำหรับการบริโภคอาหารที่จำเป็น รองลงมา 21.13% มีความกังวลมาก 23.80% ไม่ค่อยมีความกังวล 16.65% ไม่มีความกังวลเลย

ส่วนผลกระทบต่อเงิน/รายได้ หรือทรัพยากรในการหาซื้อหรือจัดหาอาหารเพื่อการบริโภค จากสถานการณ์ COVID-19 พบว่า

 • 37.86% บริโภคได้ตามปกติ
 • 35.43% บริโภคอาหารครบทุกมื้อ แต่จำกัดชนิดอาหาร เพื่อประหยัดเงิน
 • 17.44% งดบริโภคอาหารดี มีคุณค่าและมีราคา เพื่อประหยัดเงิน
 • 13.75% ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ
 • 8.01% งดอาหารบางมื้อ เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ
 • 0.31% ไม่ได้บริโภคอาหารทั้งวันเพราะไม่มีเงิน
 • 0.24% ทั้งครัวเรือนไม่มีอาหารเหลือเพราะไม่มีเงิน

สำหรับการไปรับอาหารแจกฟรีตามสถานที่ต่างๆ หรือไปรับอาหารจากตู้ปันสุข

 • 83.19% ไม่เคยไปรับ
 • 64.89% ไม่เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ในช่วง COVID-19
 • 35.11% เคยแจกของ โดยในจำนวนของผู้ที่เคยแจก ส่วนใหญ่ 70.07% เคยแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง 32.20% เคยร่วมแจกเงิน อาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้ของหน่วยงาน/องค์กร/สมาคม
 • โดยมูลค่าที่เคยแจกนั้น 62.30% ไม่เกิน 1,000 บาท 23.25% อยู่ที่ 1,001- 5,000 บาท
Photo : Shutterstock

ส่วนการได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาจากรัฐบาล

 • 53.42% ไม่เคยรับ
 • 46.58% เคยรับ โดยผู้ที่เคยได้รับ 58.01% ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน
 • 37.77% เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มเกษตรกร
 • 2.53% เคยรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม
 • 1.69% เคยรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ และคนชรา

Source