เทียบฟอร์มงาน ‘Thailand Mobile Expo’ ก่อน-หลัง COVID-19