‘ศาลล้มละลาย’ ไฟเขียว NOK เลื่อนส่งแผนฟื้นฟูฯ ไปอีก 1 เดือน ถึง 15 เม.ย.นี้

‘ศาลล้มละลาย’ อนุญาต NOK ขยายเวลาเลื่อนส่งแผนฟื้นฟูฯ ไปอีก 1 เดือน ถึง 15 เมษายน 64 จากกำหนดเดิม 15 มีนาคม 64

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า หลังจากบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผู้ทําแผนได้ยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาสําหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกําหนดเดิม เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสําคัญหลายประการที่จําเป็นต้องพิจารณาวิเคราะห์และกําหนดรูปแบบโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน

อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงข้อกฏหมาย ข้อสัญญาที่มีกับพนักงานและคู่ค้าตลอดจนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต การจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจึงจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย

ประกอบกับเหตุที่บริษัทยังต้องอาศัยเวลาสําหรับการเจรจาและการทําความเข้าใจกับเจ้าหนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในหลักการต่างๆ ที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้

โดยศาลล้มละลายกลาง ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย. 2564 เพื่อให้ผู้ทําแผนมีโอกาสได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ ในแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ที่มา : SET