“เพชร โอสถานุเคราะห์” ขายหุ้นบิ๊กล็อต “โอสถสภา” 1.2 หมื่นล้าน

โอสถสภาแจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่ม Orizon Limited ขายหุ้น 8% รวมถึง เพชร โอสถานุเคราะห์ ขายหุ้น 4% แจงว่าต้องการนำทุนไปใช้โครงการศิลปะ นิติ โอสถานุเคราะห์ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 215 ล้านหุ้น ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 23.80% 

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากการที่ผู้ถือหุ้น 2 รายในกลุ่ม Orizon ได้แก่ 1. Orizon Limited 2. นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ได้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่

  • Orizon Limited จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 261,060,475 หุ้น คิดเป็น 8.69%  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  • นายเพชร โอสถานุเคราะห์ จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 120,298,525 หุ้น คิดเป็น 4% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

เป็นการขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพชรให้เหตุผลว่า เนื่องจากมีความสนใจที่จะอุทิศทรัพยากรของตนไปใช้ในโครงการอื่นๆ ซึ่งมุ่งหมายไปที่โครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อจะได้ช่วยวางรากฐานของวงการศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุน

การจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม Orizon เมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจากประมาณ 27.75% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ มาอยู่ที่ประมาณ 15.06% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

นอกจากนี้ “นิติ โอสถานุเคราะห์” ได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 215,000,000 หุ้น  ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 23.80%