‘AIS Academy’ ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย พร้อมพาสังคม ‘Jump’ ข้ามวิกฤต เน้นย้ำเป้าหมายการทำงานร่วมกัน สอดประสาน รัฐ-เอกชน


ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากการระบาดของ COVID-19 ได้เพิ่มความเหลื่อมล้ำของคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดาร รวมถึงทุนทรัพย์ของแต่ละคน ‘เอไอเอส’ ในฐานะผู้นำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ได้จัดทำโครงการ AIS ACADEMY for Thais ใน “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND” เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ผ่านการสร้างความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน


ประกายไฟเล็ก ๆ จาก AIS Academy

ตลอดเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของ AIS Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในของเอไอเอส ที่พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คนไปแล้ว แต่ภาระหน้าที่ของคนเอไอเอสเองไม่ได้หมายถึงการเติบโตภายในองค์กร แต่ต้องส่งต่อสู่สังคมไทย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ โครงการ ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND

ภายใต้โครงการดังกล่าว AIS Academy มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน โดยผสานจุดแข็งของแต่ละองค์กรในการผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“เอไอเอสหวังเป็นเพียงไม้ขีดไฟอีกก้านหนึ่งในการจุดประกาย สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน รวมกันพัฒนาศักยภาพของคนไทย และสร้างสังคมที่แบ่งปัน สังคมแห่งการคิดเผื่อ และร่วมมือกัน” กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ INTOUCH กล่าว


3 Jump พาคนไทยก้าวข้ามวิกฤต

ไม่ใช่แค่การเป็นตัวกลางผสานความร่วมมทอกับภาคส่วนต่าง ๆ แต่ภารกิจ คิดเผื่อ JUMP THAILAND จะมุ่งเป้าไปที่ 3 แกนหลัก ได้แก่

Jump to innovation :  การนำนวัตกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเอไอเอสเปิดรับไอเดียต่าง ๆ จากภายนอกเพื่อมาร่วมกับทีมงานของเอไอเอสในการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ ได้ผนึกกำลังกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดตั้ง ARI Innovation District โครงการย่านนวัตกรรมอารีย์ ให้เกิดเป็นต้นแบบระบบนิเวศนวัตกกรมอย่างยั่งยืน

Jump With EdTech : ยกระดับการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และครูในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดออนไลน์ และ THE TUTOR ที่รวมติวเตอร์มืออาชีพเข้ามาสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษายุคใหม่ ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ โดยได้ สถานทูตแคนนาดา เป็นพันธมิตรด้านหลักสูตรการศึกษา

Jump Over The Challenge : เป็นการเสริมทักษะและสร้างอาชีพให้กับคนไทย ผ่านทีมอุ่นใจอาสา เสริมสร้างทักษะเพื่อสร้างรายได้ และขยายผลการสร้างช่องทางขาย ด้วยการจับมือกับ ช้อปปี้ ประเทศไทย

“วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเป็นหลัก ดังนั้น แนวทางการหาพันธมิตรคือ เขาจะต้องมีแนวคิดเดียวกับเรา เพราะการทำงานร่วมกันนี้เราก็ต้องปรับแนวทางให้ไปทางเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์คือ พัฒนาประเทศ สุดท้ายแล้วเมื่อสังคมเข้มแข็ง ก็จะกลับไปให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน”


ก้าวต่อไปของ JUMP THAILAND

ที่ผ่านมา การสร้างอาชีพเป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ที่สุด โดยวัดจากฟีดแบ็กของผู้เข้าร่วมโครงการที่เกิดความเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่าเอไอเอสสามารถช่วยให้เขาเดินต่อไปได้ สังคมก็เดินต่อไปได้ ดังนั้น ก้าวต่อไปของโครงการจะเป็นความต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปประธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ AIS Academy  มีการอัพเดทความรู้ตลอดเวลา ซึ่งส่วนนี้จะเป็นช่องทางสร้างความต่อเนื่องของโครงการ

ส่วนในเรื่องของการศึกษาจะเห็นจำนวนของโรงเรียนที่มีโอกาสในการเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเอไอเอสได้ร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการทำงานของภาครัฐเป็นการเปิดประตูทำให้เข้าถึงผู้รับได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ทำให้เกิดพันธมิตรได้อย่างมากมาย

“ความตั้งใจของชาวเอไอเอส คืออยากจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยแล้วก็ช่วยกันอุ้มชูให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ เชื่อว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้หรือว่าแรงบันดาลใจที่เราจะช่วยกันส่งเสริมการรับมือกับความท้าทายในสถานการณ์นี้แล้วก็กระโดดข้ามมันไปด้วยกัน”