คนกรุงเทพฯอยู่นอกบ้าน 10 ชั่วโมงต่อวัน

บริษัท Mindshare ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมของคนกรุงเทพในการใช้เวลาอยู่นอกบ้าน โดยดูว่าแต่ละวันคนกรุงเทพใช้เวลาอยู่นอกบ้านเป็นเวลานานขนาดไหน ซึ่งรวมทุกกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาอยู่ข้างนอก ผลการสำรวจพบว่า คนกรุงเทพใช้เวลานอกบ้านเพื่อทำกิจกรรมเช่นเรียนหนังสือ ทำงาน ช้อปปิ้ง ติดต่อธุรกิจ พบเพื่อน และการเดินทางไปมา เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง

ในเรื่องของเวลาการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพ มีจุดที่น่าสนใจคือ ผลักดันให้ธุรกิจโฆษณาที่เน้นผู้บริโภคที่อยู่นอกบ้าน และเดินทางตลอดเวลาเพิ่มสูงขึ้นถึง 27% เพราะลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ จะสนใจสภาพแวดล้อมภาพนอก และรอบ ๆ ตัวเพื่อฆ่าเวลาในการเดินทาง และเป็นการแก้ความเบื่อหน่าย หมายความว่าหากมาอะไรมาดึงดูดความสนใจระหว่างเดินทางพวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับและสนใจดู

แต่ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ เช่นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทำให้การฆ่าเวลาของผู้บริโภคบางส่วนหันมาเล่มเกม โหลดเพลง หรือหาอะไรทำบนเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่

สิ่งเหล่านี้ทำให้นักการตลาด นักโฆษณาต้องพัฒนาสื่อโฆษณา และช่องทางการเผยแพร่สื่อโฆษณา ที่สามารถดึงดูดพวกเขาให้ได้ ทั้งในรูปแบบปรกติ และรูปแบบสมัยใหม่ เพราะเวลาการเปิดรับสื่อระหว่างการเดินทางมีสูง และมีความตั้งใจรับสารมากกว่าปรกติ

style=”vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold;”>ปี
2005

style=”vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold;”>ปี
2011

การใช้เวลานอกบ้านของคนกรุงเทพ
เวลารอรถโดยสาร(นาที/วัน) 13.38 14.50
เวลาเดินทาง (นาที/วัน) 76.16 107.48
ระยะทาง (ก.ม./วัน) 17.79 26.55
ใช้เวลานอกบ้าน (ช.ม/วัน) 9.99 9.94