Repeat Advertising ย้ำซ้ำๆ จนสนิท

จากงานวิจัยของ Nicolas Sahuguet เรื่อง Repeat Advertising ในปี 2006 ระบุว่า ความถี่ที่ผู้บริโภคเห็นโฆษณา มีผลต่อความรู้สึกดีกับแบรนด์ ความสนใจของผู้บริโภคจะได้รับอิทธิพลจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผ่านโฆษณาและแคมเปญ โดยเริ่มจากแบรนด์ที่เป็นทีรู้จักเป็นที่นิยม ดังนั้นการตอกย้ำแบรนด์บ่อยๆ และเข้มข้น ก็จะช่วยรักษาระดับความรู้สึกที่มีกับแบรนด์ได้

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีหรือช่องทางการสื่อสารก็มีผลต่อผู้รับสาร เช่น โฆษณาที่ส่งผ่านเมลมักได้ความสนใจน้อยกว่าสื่อประเภทอื่น และสื่อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือสื่อใกล้ตัวของผู้บริโภค เช่น บทสนทนาจากคนใกล้ชิด ดังนั้นเมื่อผลการศึกษาพบว่าครั้งแรกที่ผู้บริโภคเห็นโฆษณาจะเป็นการเรียนรู้โปรดักต์และแบรนด์คาแร็กเตอร์ การรับสื่อโฆษณาในครั้งต่อๆ มา ไม่ใช่การเรียนรู้อะไรเพิ่ม แต่กลับตอกย้ำเพื่อเพิ่มการตัดสินใจซื้อ นั่นเพราะในงานโฆษณาบางครั้งอาจจะไม่ได้บอกราคา หรือบอกคุณภาพสินค้าอย่างชัดเจน แต่จุดประสงค์ของการตอกย้ำคีย์ เมสเสจก็เพื่อเพิ่มความรับรู้ และส่งผ่านการรับรู้นั้นเสมือนหนึ่งว่าสินค้าเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่ง จนผู้บริโภคคิดว่าคงมีหลายคนที่รู้จัก หรือว่าซื้อสินค้านั้นๆ นี่ต่างหากที่ทำให้โฆษณาต้องพูดก๊อบปี้เดิมซ้ำๆ หรือมีโลโก้แบรนด์ตัวใหญ่ๆ ให้คนเห็น