ช้างกิน “PEPSI”

ไทยเบฟฯ Takeover เป๊ปซี่-เสริมสุข ตั้งราคาซื้อหุ้นละ 58 บาท คิดเป็นเงินกว่า 6 พันล้านบาท เพื่อเสริมจุดแข็งในตลาดเครื่องดื่มโดยเฉพาะตลาดตู้แช่

บริษัท เสริมสุข จำกัด ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท เป๊ปซี่ – โคกรุ๊ป และ บริษัท เอสเอสเนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำความตกลงเกี่ยวกับบุคคลที่จะเป็นผู้ซื้อหุ้น บุคคลที่จะเป็นผู้ขายหุ้น ราคาหุ้นและจำนวนหุ้น ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายหุ้นระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554

โดยผู้ซื้อหุ้นทั้งหมดคือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ในจำนวนหุ้น 110,461,960 หุ้น ราคาหุ้น 58 บาท มูลค่ารวมการซื้อขาย 6,406,793,680 บาท

ผู้ลงทุนฝ่ายผู้ซื้อหุ้นจะยื่นคำเสนอซื้อหุ้นฯต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และผู้ลงทุนฝ่ายผู้ซื้อหุ้นจะทำคำเสนอซื้อหุ้นฯ จากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้ขายหุ้นโดยมีกำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้นฯ ทั้งหมด 25 วันทำการ นับแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2554

การเข้าซื้อบริษัทเสริมสุขของไทยเบฟ ฯ แมทธิว กิจโอธาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด บอกว่าการเข้าซื้อบริษัทเสริมสุขเป็นการเสริมจุดแข็งให้กับกลุ่มไทยเบรฟ ฯ ที่ยังขาดช่องทางจำหน่ายผ่านร้านโชห่วย ตู้แช่ ซึ่งเสริมสุขมีเชี่ยวชาญมากที่สุด เมื่อรวมกับจุดแข็งของไทยเบฟ ฯ ในช่องทางการจำหน่ายอื่น ๆ ทำให้สินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มของไทยเบฟ ฯ กระจายได้ทั่วถึงมากขึ้น