“125 สาทร” ยันทำตามกฎหมาย-ใช้เอกสารทางการจาก กทม. ในการยื่นขอ EIA ยังมุ่งมั่นก่อสร้างต่อ

125 สาทร
PMTP เจ้าของโครงการ “125 สาทร” ยืนยันทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน ใช้เอกสารยืนยันพื้นที่อาคารของโครงการเดอะ เม็ท ที่ได้จากสำนักการโยธา กทม. โดยตรงในการยื่นขอ EIA ขอให้ผู้ซื้อมั่นใจ หลังจากนี้มีแผนที่จะก่อสร้างต่อจนสำเร็จ

บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ 125 สาทร มีหนังสือชี้แจงถึงสื่อมวลชน ต่อกรณีที่ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำตัดสินให้เพิกถอนการอนุมัติรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และถอนใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมสั่งหยุดการก่อสร้าง

โดยคำชี้แจงจากบริษัท PMTP มีดังนี้

กรุงเทพมหานคร, 11 ตุลาคม 2566: จากกรณีคำพิพากษาในคดี เดอะเม็ท คัดค้านการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ 125 สาทร นั้น บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP)  ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ 125 สาทร ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ มิใช่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลแห่งคดี เนื่องจากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า เอกสารการคำนวณตัวเลข พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) ของโครงการเดอะ เม็ท ไม่ถูกต้อง

สืบเนื่องจาก PMTP ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากสำนักการโยธา (สนย.) กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงพื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน ของโครงการเดอะ เม็ท และเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายการคำนวณนั้น จึงนำไปใช้ในการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ 125 สาทร ตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้อง และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติ EIA ให้กับโครงการ 125 สาทร 

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดินของโครงการ เดอะเม็ท ไม่ใช่พื้นที่อาคารเดอะ เม็ท ที่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ การอนุมัติ EIA โครงการ 125 สาทร รวมถึงใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ได้รับผลกระทบจากคดีนี้

วอนทุกฝ่ายเห็นใจ ยืนยันดำเนินการถูกกฎหมาย

PMTP ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 125 สาทร และขออนุมัติ EIA ทุกขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายและได้รับหนังสือราชการยืนยันข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นผลให้การขออนุญาตต่างๆ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย

PMTP ยืนยันฐานะการเงินยังปึ๊ก ลูกค้ามั่นใจได้

PMTP ได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าและยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้บริษัทฯ จะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำโครงการให้สำเร็จตามกรอบของกฎหมาย และพยายามหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

PMTP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) และ พาร์ทเนอร์ จากญี่ปุ่น คือบริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KRD) และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จำกัด (TCC) ในการพัฒนาโครงการ 125 สาทร ให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่ายังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และได้มีการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าให้น้อยที่สุด มั่นใจโครงการจะยังคงดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จตามความคาดหมายของผู้พัฒนาโครงการ