โฆษณาบนเฟชบุ๊คยังไงให้โดนใจ

ผู้ใช้ Facebook  ในไทยทะลุไปถึง 14 ล้านคน และผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 500 ล้านคน ทำให้ Facebook จึงเป็นสื่อ social media ที่บริษัทโฆษณา เจ้าของแบรนด์ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ  เป็นหัวข้อวิจัย ที่ศรุจ ชววิสุทธิกูล นักศึกษา ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความภักดีของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาสื่อโฆษณาออนไลน์ใน Facebook เพื่อพัฒนาโฆษณาบน Facebook ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิจัยเป็นผู้ใช้งาน Facebook จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  ผลวิจัยสะท้อนพฤติกรรมผู้ใช้ Facebook ในขณะนี้ได้อย่างน่าสนใจ 

หญิงโสด-รายได้ดี-ใช้ Facebook สูงสุด

ผู้ใช้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ใน Facebook  ของไทย ยังคงเป็นเพศหญิง  โดยมีอายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป – 34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัท ตำแหน่งงานพนักงานระดับปฎิบัติการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท 

ปริญญาตรีใช้สูงสุด

 คนโสดติดเฟซบุ้คมากกว่าคนแต่งงาน 

พนักงานบริษัทใช้กระจาย

กลุ่มที่มีอาชีพรับจ้างหรือพนักงานบริษัท เนื่องการคนกลุ่มนี้ส่วนมากจะทำงานอยู่กับที่และช่วงเวลาการทำงานที่แน่นอน จึงมีโอกาสที่จะเข้ามาใช้งานสื่อโฆษณาออนไลน์บน Facebook ได้ทุกวัน

รายได้เฉลี่ยคนใช้ Facebook  

เข้า 5 ครั้งต่อวัน

สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเฟชบุ๊คกระจาย

ช่วงเวลาที่ใช้งาน Facebook เป็นประจำระหว่าง 21.01 – 24.00 น. 

Facebook ผ่านมือถือเป็นหลัก  

กดรับโฆษณาเสื้อผ้าและเครื่องประดับสูงสุด 

เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่ของ Facebook ในไทยเป็นผู้หญิง สินค้าที่เหมาะกับกลุ่มนี้ คือ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ  และยังซื้อได้บ่อย เท่าที่คนคนนั้นจะมีกำลังซื้อ นอกจากนั้นสินค้าประเภทอาหาร,เครื่องสำอางค์ และรายการส่งเสริมการขาย จะให้ความสนใจเป็นอันรองลงไป ซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มสินที่ผู้ชายให้ความสนใจ เช่น เรื่องของการท่องเที่ยว-ที่พัก และสินค้ากลุ่มเทคโนโลยี 

คูปองลดราคาน่าสนใจสุด

กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า ที่ได้รับคนใน Facebook ให้ความสนใจมากที่สุด งานวิจัย แนะนำว่า  ควรเป็นรายการส่งเสริมการขาย ลดราคาสินค้าหรือราคาพิเศษ เฉพาะผู้ที่ใช้งาน Facebook เท่านั้น มีความคิดเห็นมากกว่าครึ่งที่แนะนำในเรื่องนี้เพราะเป็นสิ่งที่คนส่วนมากให้ความสนใจต้องการที่ได้จากการเลือกรับสื่อโฆษณาและต้องเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ใช้งานเฉพาะ Facebook จริงๆ อย่างเช่น เรื่องของ คูปองลดราคา หรือมีตัวอย่างสินค้าให้ได้ทดลองใช้ฟรี