จัดงานสัมมนา SET50

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “SET50 ทางเลือกใหม่ในช่วงตลาดบูม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม วรรณ จำกัด และรองศาสตราจารย์ประจำภาคการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางวิลาวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด นายพิชัย เลิศสุพงษ์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนางสุวภา เจริญยิ่ง จากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด มาร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้