งานสัมมนา “แบรนด์เตอร์เทนเมนต์ รื่นเริงบันเทิงแบรนด์” ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “แบรนด์เตอร์เทนเมนต์ รื่นเริงบันเทิงแบรนด์” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้อง 705 อาคารพินิตประชานาถ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญ ตลอดจนสิ่งที่ควรระวังในการนำ Entertainment มาใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างตราสินค้า

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านโฆษณาและการตลาดเข้าร่วมการอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น อันได้แก่ คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย บรรณาธิการนิตยสาร Thaicoon คุณวุฒิกร สุรยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คุณวีณา อ่องจริต Vice President Marketing Communication บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด และคุณศศี วัฒนพานิช ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ลีโอเบอร์เนทท์ จำกัด (ผู้ดูแลสินค้า Heineken) โดยได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา นักการตลาดและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก