วัน-ทู-คอล ! มอบรางวัลให้เหล่าเยาวชนผู้กล้าในโครงการ “วัน-ทู-คอล ! ชวนน้องรักการอ่าน ค้นหาผู้กล้ากับ King Arther”

หลังจากที่วัน-ทู-คอล ! ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนภายใต้โครงการ “วัน-ทู-คอล ! ชวนน้องรักการอ่าน ค้นหาผู้กล้ากับ King Arther” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักการอ่านหนังสือ โดยได้สอดแทรกกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาเรื่อง King Arther ควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียน ซึ่งนอกจากจะทำให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะต่างๆ ทั้งการย่อความ, จับใจความสำคัญ และสรุปความเป็นด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นจำนวนมากถึง 67,280 คน จาก 142 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการเรียนการสอน เพราะเล็งเห็นว่ากิจกรรมการอ่านนำไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมการเรียน และได้คัดเลือกเยาวชนผู้กล้าที่ตอบคำถามในกิจกรรมถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนเรียงความเรื่อง “ความกล้าที่ประทับใจ” ได้อย่างน่าสนใจที่สุดโรงเรียนละ 5 คน เพื่อรับมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากวัน-ทู-คอล ! เพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่าเยาวชนแสดงความกล้าในทางที่สร้างสรรค์ต่อไป

วัน-ทู-คอล ! แม้จะเป็นเพียงเฟืองซี่เล็กๆ ซี่หนึ่งที่ประกอบอยู่ในกลไกของสังคม แต่เฟืองซี่เล็กๆ ซี่นี้จะพยายามช่วยให้สังคมขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะสนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมดีๆ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องต่อไป