ธอส. เปิดชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการธนาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ชมรมเดิน-วิ่ง ธอส.” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ณ ลานเอนกประสงค์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งชมรมฯ นี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ธอส. และครอบครัว เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตามนโยบายการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย