ซิตี้แบงก์ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศ

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจัดค่ายพัฒนาเยาวชนสำหรับเด็กนักเรียนขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยเมื่อเร็วๆ นี้

นายเทอร์เรนซ์ คัดไดร์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ซิตี้แบงก์มีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์แก่สังคมซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของซิตี้แบงก์ และในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในสังคมไทย ซิตี้แบงก์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เราจึงจัดโครงการมอบทุนการศึกษา และค่ายกิจกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนไทย เราจึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ขึ้นทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 3 และจะจัดต่อไปในทุกๆปี”

ทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กไทยมีการศึกษาในระดับสูงขึ้น อันจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเด็กกลุ่มอื่นๆ ซึ่งในปีนี้ ซิตี้แบงก์มอบทุนการศึกษา 2.5 ล้านบาท จำนวน 215 ทุน ด้วยเงินสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้กรุ๊ป สหรัญอเมริกา โดยทุนนี้แบ่งออกเป็นทุนสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 53 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 96 ทุน ระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 96 ทุน และระดับอุดมศึกษา 50 ทุน

นอกจากนี้ ซิตี้แบงก์ยังได้ค่ายกิจกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาสำหรับนักเรียน ขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย เพื่อนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีในอนาคต ทั้งยังมีอาสาสมัครจากซิตี้แบงก์มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องการศึกษาและโอกาสในการทำงานด้วย โดยปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 76 คน ซึ่งกิจกรรมจะรวมถึง พบปะรองผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเทรา การเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าที่บางปะกง โรงงานเป๊ปซี่ และโรงงานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์