โครงการศิลปกรรม Brand New 2005

โครงการศิลปกรรม Brand New 2005 เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความร่วมมือจาหอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เชิญศิลปิน อาจารย์ ภัณฑารักษ์ และที่ปรึกษางานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ผู้ชมสามารถนำแผ่นพับที่เป็น guide map ของโครงการประทับตราการเข้าชมนิทรรศการแต่ละครั้ง ณ หอศิลป์ทั้ง 3 แห่ง แล้วสามารถนำมาแลกสูจิบัตรพร้อมซีดีในวัน talk ปิดโครงการ

ศิลปินที่ได้รับการคัดสรรเข้าร่วมโครงการศิลปกรรม Brand New 2005 มีทั้งสิ้น 9 คน และมีกำหนดการแสดงผลงานเดี่ยวแต่ละคนดังนี้

ตารางนิทรรศการโครงการศิลปกรรม Brand New 2005
(วัดเปิดงาน/เลี้ยงรับรองเป็นวันแรกของการแสดงนิทรรศการแต่ละครั้ง)
8-29 มกราคม 2548 สถิต ศัสตรศาสตร์ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สื่อวิดีโอ
13 มกราคม –5 กุมภาพันธ์ 2548 อนุชิต กลิ่นกุหลาบ หอศิลป์ตาดู Sculpture
5-26 กุมภาพันธ์ 2548 ธีรพล หอสง่า หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Sculpture
10 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2548 เอกรัตน์ เตียวไพบูลย์ หอศิลป์ตาดู สื่อวิดีโอ
8-31 มีนาคม 2548 อรรถพล ซื่อตรงประเสริฐ หอศิลป์ตาดู Painting
12 มีนาคม – 2 เมษายน 2548 Katherine Olston หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สื่อวิดีโอ
2-23 เมษายน 2548 กิตติรัตน์ สารแดง นำทอง แกลเลอรี่ Photography
23 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2548 ณัฐวุฒิ สิงห์ทอง หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Painting
30 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2548 ปฏิรูป ฉายชูเกียรติ นำทอง แกลเลอรี่ Painting

พิธีเปิดโครงการ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2548 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เวลา 17.30 น.
วัน talk ปิดโครงการ และรับสูจิบัตรพร้อมซีดี วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร 9 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เวลา 13.00-17.00 น.
สอบถามได้ที่ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 02-350-3626 (อังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-17.00 น.) หรือ buggallery@bu.ac.th
หอศิลป์ตาดู 02-645-2473 (จันทร์-เสาร์ เวลา 10.30-18.30 น.) หรือ taduart@loxinfo.co.th
นำทอง แกลเลอรี่ 02-243-4326 (จันทร์-เสาร์ เวลา 11.00-18.00 น.) หรือ numthong@hotmail.com