เปิดตัวโครงการ T-DET

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถกรแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม หรือโครงการ T-DET (ทีเด็ด) โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ซึ่งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย (TGDF) และบริษัท เมอร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 168 ล้านบาท ผลของโครงการนี้ คือ การยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในธุรกิจแฟช่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ โทร. 02-873-3211-25 หรือคุณธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ โทร. 06-301-5111 หรือคุณวิโรจน์ อัมพาศุภโชค โทร. 02-681-2222 ต่อ 203-204 ภาควิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอด ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ