Rexona Hands Up..ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

สนับสนุนโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อสังคม

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดย วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนบุคคล จัด กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการ “REXONA HANDS UP ..ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี” ด้วยการหาเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ภายในงานเรโซน่าได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบแทนน้ำใจของผู้บริโภคที่ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการนี้ด้วย อาทิ แตงโม – ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์, ชมพู่ – อารยา เอ ฮาร์เก็ต และ วุธ- อัฎาวุธ เหลืองสุนทร ได้วาดภาพพิเศษเพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาค อีกทั้งยังร่วมกันแสดงมินิคอนเสิร์ต โดยมี อ้อม – พิยดา อัครเศรณี และดีเจเป้ – วิศวะ กิจตันขจร ร่วมเป็นพิธีกร ณ เดอะ มอลล์ บางกะปิ

วรรณิภา ภักดีบุตร กล่าวถึงการจัดโครงการ “REXONA HANDS UP..ชูมือมั่นสรรค์สร้างสิ่งดี” ว่า“โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรโซน่าสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม และเปิดโอกาสให้สาวมั่นมาแสดงพลังในทางสร้างสรรค์ พร้อมเสริมความมั่นใจใต้วงแขนด้วยการชูมือสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของชมรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตนักศึกษาใน 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์, ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ม.เชียงใหม่ และชมรมนักศึกษามุสลิม องค์การนักศึกษา ม.รามคำแหง การที่เราเลือกบริจาคเงินให้กับชมรมเหล่านี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าพลังนิสิตนักศึกษา จะเป็นพลังสำคัญในการริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่นทำกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่เรโซน่าจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเร็วยิ่งขึ้น โดยบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยละ 100,000 บาท รวม 400,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากการจัดบูธ เรโซน่า แฮนส์ อัพ คลับ ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ รวมทั้งเงินที่ผลิตภัณฑ์เรโซน่าร่วมสมทบอีกจำนวนหนึ่ง

คำบรรยายภาพ

2 ภาพผลงานการออกค่ายของทั้ง 4 สถาบันในโครงการ Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(1) บรรยากาศภายในงาน “Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี”

2(2) วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ส่วนบุคคล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

2(3) จากซ้าย 1. วรรณิภา ภักดีบุตร 2.ณัฐนรี ชุมมานนท์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เรโซน่า

2(4) จากซ้าย 1.ภรณี อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-ผลิตภัณฑ์เรโซน่า 2.วรรณิภา ภักดีบุตร
3.ณัฐนรี ชุมมานนท์

2(5) ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมโครงการ Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(6) จากซ้าย 1.ศศิธร อุฬวรวิริยานนท์ 2.สร้อยลดา ขัตติยวงศ์ 3.อโศก อึ่งเส็ง ตัวแทนนักศึกษาจาก
ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการ Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(7) จากซ้าย 1.อารีนา มะเต๊ะ 2.นูรียะห์ สะมะแอ ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมนักศึกษามุสลิม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมโครงการ Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(8) จากซ้าย 1.วรวรรณ อินทรศวร 2.ทรงพล ชาคริตฐากูร 3.ณิชา ประสานเกลียว ตัวแทนนักศึกษา
จากชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมโครงการ Rexona Hands Up…
ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(9) ตัวแทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมโครงการ
Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(10) อดุลย์ ปันแก้ว ประธานชมรมอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมโครงการ Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(11) ณัฐนรี ชุมมานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2(12) วรรณิภา ภักดีบุตร (ที่ 4 จากซ้าย) และณัฐนรี ชุมมานนท์ (ที่ 5 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ
ตัวแทนจากชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2(13) วรรณิภา ภักดีบุตร (ยืนที่ 3 จากซ้าย) และณัฐนรี ชุมมานนท์ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) ถ่ายภาพ
ร่วมกับตัวแทนจากชมรมอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2(14) วรรณิภา ภักดีบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) และณัฐนรี ชุมมานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ
ตัวแทนจากชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2(15) วรรณิภา ภักดีบุตร (ยืนที่ 4 จากซ้าย) และณัฐนรี ชุมมานนท์ (ยืนที่ 5 จากซ้าย) ถ่ายภาพ
ร่วมกับตัวแทนจากชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2(16) บรรยากาศภายในงาน “Rexona Hands Up…ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี”

2(17) ดีเจ.เป้-วิศวะ กิจตันขจร กับอ้อม-พิยดา อัครเศรณี ร่วมชูมือมั่นเป็นพิธีกรในงาน

2(18) วรรณิภา ภักดีบุตร กล่าวเปิดงาน

2(19) เหล่าอาสาสมัครรุ่นใหม่ 4 ตัวแทนจาก 4 สถาบัน จากซ้าย 1.ณิชา ประสานเกลียว ตัวแทนจาก
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.อโศก อึ่งเส็ง ตัวแทนจากชมรม
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.ชนาภา ใจศรี ตัวแทนจากชมรมอาสาพัฒนา
และบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.นูรียะห์ สะมะแอ ตัวแทนจากชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพูดคุยถึงการออกค่ายในโครงการ Rexona Hands Up…
ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี

2(20) บรรยากาศการพูดคุยบนเวทีกับอาสาสมัครรุ่นใหม่ 4 ตัวแทนจาก 4 สถาบัน

2(21) – 2(22) ผู้บริหารจาก Rexona ชูมือมั่นมอบเช็คขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนโครงการ Rexona Hands Up…
ชูมือมั่น สรรค์สร้างสิ่งดี ให้กับเหล่าอาสาสมัครรุ่นใหม่ 4 ตัวแทนจาก 4 สถาบัน ชูมือมั่นรับเช็ค

2(23) แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ดาราสาวหน้าหวาน ชูมือมั่นร้องเพลงประกอบละครพยัคฆ์ร้ายหัวใจจิ๋ว

2(24) วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร พระเอกหนุ่ม ชูมือมั่นร้องเพลง “แอบเหงา” เพิ่มสีสันในงาน

2(25) ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต ดาราสาวสวย ชูมือมั่นร้องเพลง “สิ่งสำคัญ” เพิ่มความสนุกสนานในงาน

2(26) – 2(27) ช่วงพูดคุยกับ 3 ศิลปิน ถึงแรงบันดาลใจในการวาดภาพทั้ง 3

2(28) แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ชูมือมั่นจับรายชื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รับภาพวาดฝีมือของแตงโมไปตกแต่งบ้าน

2(29) จากซ้าย 1.อ้อม-พิยดา อัครเศรณี 2.แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ 3.วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
4.ฐิชากร สันติประเสริฐ ผู้โชคดีที่ได้รับภาพจากวุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร 5.ชมพู่-อารยา เอ อาร์เก็ต
6.ดีเจ.เป้-วิศวะ กิจตันขจร

2(30) ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต มอบภาพวาดผลงานตนเองให้กับ สุพัตรตรา พุ่มทิม ผู้โชคดีที่ได้รับภาพ

2(31) จากซ้าย 1.ณัฐนรี ชุมมานนท์ 2.ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต 3.วรรณิภา ภักดีบุตร 4.ภรณี อึ๊งภากรณ์
ถ่ายภาพกับภาพวาดฝีมือของชมพู่

2(32) ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต ถ่ายภาพคู่กับภาพวาดฝีมือตัวเอง

2(33) วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ถ่ายภาพคู่กับภาพวาดฝีมือตัวเอง

2(34) แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ถ่ายภาพคู่กับภาพวาดฝีมือตัวเอง