The Scramble Invitation@CDG 2005

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ได้จัดงานแข่งขันกอล์ฟ “The Scramble Invitation@CDG 2005” เพื่อขอบคุณลูกค้าของบริษัทประจำปี โดยคุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เป็นประธานในการจัดงาน ณ สนามบางปูกอล์ฟ & สปอร์ต