คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ

การติดต่อสื่อสารและการสืบค้นสารนิเทศในชีวิตประจำวัน โดยผ่านระบบอินเทอร์เนต มีบทบาทมากทั้งในด้านสังคม การศึกษา การเมือง และเศรษฐกิจปัจจุบัน การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ จะช่วยให้บุคคล ที่สนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ

วิธีดำเนินการ
1.การบรรยาย
2. การฝึกปฏิบัติ1 คน ต่อ 1 เครื่อง

ระยะเวลา
อบรมวันที่ 27-28 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00-16.00 น.

จำนวนที่รับสมัคร 20 คน

ค่าสมัครเข้ารับการอบรม ท่านละ 2,200 บาท

สถานที่อบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 802 ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่6
2. อายุ 40 ปี ขึ้นไป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนา ความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร และสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

วิธีการสมัครอบรมมี 2 วิธี คือ

1. สมัครได้ด้วยตนเอง (จันทร์- ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)
ที่ห้องโครงการบริการวิชาการและสังคม (107) ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-2675, 0-2613-2608, 0-2696-5645

2. สมัครทางโทรสาร โดยการดาว์นโหลดใบสมัคร (ในเวปคณะศิลปศาสตร์)
และโอนเงินเข้าบัญชี ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อบัญชี ค.อบรมอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ เลขที่บัญชี 155-2-04659-9
และส่งใบสมัครและใบโอนเงินมาทางโทรสารมาที่ 0-2221-7623
(ภายหลังส่ง FAX กรุณาโทรฯ กลับมาเพื่อยืนยันอีกครั้ง)

Download ใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2613-2675, 0-2613-2608, 0-2696-5645
หรือ email : english_tu@hotmail.com