ไอบีเอ็ม ขยายผลนโยบาย IBM Workforce Diversity สนับสนุนเยาวชนไทยผู้ทุพพลภาพ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้เต็มที่

5 กรกฏาคม 2548 – บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขยายผลนโยบาย IBM Workforce Diversity สู่การพัฒนาระบบการสึกษาไทย โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ให้แก่นักศึกษาผู้พิการของโครงการนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดหลักสูตรการศึกษา