เทเวศประกันภัย แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่ สายงานสนับสนุนธุรกิจ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายปรีชา วิทวัสการเวช ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนธุรกิจ ( Executive Vice President: Business Supports) รับผิดชอบดูแลงานของ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.ฝ่ายสินไหมทั่วไป
2.ฝ่ายสินไหมรถยนต์ และ 3.ฝ่ายประกันภัยต่อ เพื่อรองรับและ สนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับแผนงานด้านการตลาดเชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าของเทเวศประกันภัย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายปรีชา วิทวัสการเวช ปัจจุบันอายุ 48 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะพาณิชย์ศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีจากคณะพาณิชย์ศาสตร์ และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ได้ร่วมงานกับ บมจ.เทเวศประกันภัยมากว่า 14 ปี โดยได้ดูแลงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ครอบคลุมหลายสายงาน อาทิ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล และขนส่ง ฝ่ายสินไหมรถยนต์ ฝ่ายสินไหมทั่วไป และ ฝ่ายประกันภัยต่อ โดยก่อนหน้านี้ นายปรีชาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินไหมทั่วไป รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยต่อ บมจ.เทเวศประกันภัย