การประชุม World Risk and Insurance Economics Congress ครั้งที่ 1

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Capital Adequacy and Financial Issues in Insurance ในการประชุม World Risk and Insurance Economics Congress ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ และผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยทั่วโลก ณ เมือง Salt Lake City มลรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้