ธสน. เปิดสาขาขอนแก่นเสริมศักยภาพผู้ส่งออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีพิธีเปิดสาขาขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจส่งออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่าการที่ ธสน. เลือกเปิดสาขาขอนแก่นในครั้งนี้สืบเนื่องจากมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2547 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,612.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จาก 20,613.1 ล้านบาทในปี 2546โดยมีมูลค่าส่งออกในปี 2547 รวม 18,013 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับ 16,562.3 ล้านบาทในปี 2546 ปัจจุบันขอนแก่นเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าจากทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมีการลงทุนและการขนส่งอย่างครบวงจร โดยใช้การสื่อสารผ่านระบบ Internet ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการทําให้การขออนุญาตส่งออก-นําเข้าสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับขอนแก่นเป็นบริเวณจุดตัดของเส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักของประเทศ 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 2 และทางหลวงหมายเลข 12 ภายใต้โครงข่ายพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก (East -West Economic Corridor) ที่เชื่อมระหว่างพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ทําให้ขอนแก่นมีความพร้อมที่จะเป็นประตูเศรษฐกิจในการส่งสินค้าต่อไปยังจีนตอนใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ดังนั้น การเปิดสาขาขอนแก่นจึงเป็นการผนึกกําลังกับภาครัฐ โดย ธสน. จะทําหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการส่งออกมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจส่งออกอย่างถูกต้องและเป็นระบบด้วยการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ การจัดทําเอกสารส่งออก การเลือกใช้เครื่องมือการชําระเงินระหว่างประเทศที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนที่พร้อมจัดหารูปแบบทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ส่งออก ได้แก่ สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออก สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สินเชื่อผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก สินเชื่อเพื่อขยายกําลังผลิต สินเชื่อเพื่อร่วมงานแสดงสินค้าและบริการรับซื้อตั๋วส่งออก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ส่งออกสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ปัจจุบัน ธสน. มี 1 สํานักงาน และ 9 สาขา ประกอบด้วยสํานักงานประจํากรมส่งเสริมการส่งออกสาขาพระราม 2 สาขาพระราม 4 สาขาสาทร สาขาบางนา-ตราด กม. 3 สาขารังสิต สาขาแหลมฉบังสาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงใหม่ และล่าสุดคือสาขาขอนแก่น

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจให้ธนาคารสามารถทําธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทําได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ