ESRI “THAI GIS USER CONFERENCE 2005”

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเครื่องนำทางโดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม (GPS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี จัดงานสัมมนาวิชาการ “THAI GIS USER CONFERENCE 2005” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่เทคโนโลยีและการจัดการใหม่ล่าสุดทางด้าน GIS งานสำรวจและงานแผนที่ อีกทั้งยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ESRI (THAILAND) : GIS One Stop Service” ประกอบด้วยนิทรรสการ และการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นความรู้ รวมถึงความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว