กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ เนสท์เล่ สานต่อโครงการ “เด็กไทย สุขภาพดี ปี 2548”

ขยายกิจกรรมสู่ 100 โรงเรียน พร้อมมุ่งแจกสื่อการเรียนครอบคลุม 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เนสท์เล่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีของคนไทยในประเทศ ตามแนวคิด “Neslle Good Food, Good Life” โครงการเด็กไทยสุขภาพดีจึงเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นเริ่มที่ “เด็ก“ เป็นสำคัญ เพราะการเริ่มปูพื้นฐานสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก จะทำให้เกิดเป็นนิสัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

และในปีที่ผ่านมาโครงการเด็กไทยสุขภาพดีประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน ชุมชนใกล้เคียง เกิดกิจกรรมในด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่เป็นรูปธรรมมากมาย

ปีนี้จึงสานต่อ โครงการเด็กไทย สุขภาพดี ปี 2548 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย ในกลุ่มเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามหลัก 6 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา และอบายมุข ด้วยกิจกรรมที่จดจำได้ง่ายๆ ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ได้จริงเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมขยายผลความรู้ความเข้าใจในด้านโภชนาการไปสู่โรงเรียนและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น