สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจับมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมการรักการอ่าน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการรักการอ่าน โดยนำหนังสือเด่นของสถาบันฯ บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมารวยเป็นประจำทุกเดือน มุ่งเพิ่มทรัพยากรคุณภาพด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล รวมถึงทักษะการทำงาน หวังเผยแพร่ความรู้สู่การพัฒนาทุนมนุษย์ ณ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่าสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีความยินดีที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุดมารวยมีสิ่งพิมพ์คุณภาพมากขึ้น โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จะจัดหนังสือที่ติดอันดับขายดีมอบให้แก่ห้องสมุดมารวยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรด้านต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

“สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีหน้าที่ผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนไทยเห็นประโยชน์และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต ทำให้สังคมไทยมีจิตสำนึก ความรู้ และทักษะด้านการเพิ่มผลผลิตด้วยบุคลากรที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ หรือ human capital อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างต่อไป” ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าว

สำหรับนางภัทรียา เบญจพลชัย รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่าตลาดหลักทรัพฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการรักการอ่านกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ให้แก่บริษัท จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ การจัดการ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยผ่านสิ่งพิมพ์และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาและให้บริการวิชาการด้านนี้โดยเฉพาะ

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 23.00 น. และขยายเวลาให้บริการถึง 24.00 น. ในวันศุกร์และเสาร์