โครงการจรัส….บุกจันทบุรี เปิดหลักสูตรอบรมการเจียระไนพลอยขั้นสูง

รศ.ดร. กาญจนา ชูครุวงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ..จรัส.. พร้อมทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ. จันทบุรี ให้การต้อนรับนายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร…การเจียระไนพลอยขั้นสูง…..ให้แก่ช่างเจียระไนพลอยผู้เชี่ยวชาญของ จ.จันทบุรี โดยการฝึกอบรมนี้เป็นการฝึกอบรม 1 ใน 7 หลักสูตร ของโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือโครงการ….จรัส….. ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น การฝึกอบรมครั้งนี้มีช่างเจียระไนพลอยสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ. จันทบุรี เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมหลักสูตร…การเจียระไนพลอยขั้นสูง…..เป็นศึกษาทฤษฎีทางแสงเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่มีผลต่อคุณภาพของการเจียระไน ศึกษาวิทยาการและมาตรฐานการเจียระไนพลอยในปัจจุบัน หลักการประเมินคุณภาพการเจียระไนพลอย เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนแบบสามมิติในการวิเคราะห์ และประเมินกายภาพของพลอยเพื่อการเจียระไนพลอยที่ได้ประกาย เหลี่ยมมุม และรักษาน้ำหนักได้ดีที่สุด ฝึกใช้เครื่องเจียระไนอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติในการเจียระไนพลอยที่ได้มาตรฐานในปริมาณมาก และฝึกทักษะการออกแบบรูปแบบและเทคนิคในการเจียระไนแบบสร้างสรรค์ โดยยึดหลักการเจียระไนที่ได้ประกาย และรักษาน้ำหนักดีที่สุด หลักสูตรนี้มีระยะเวลาในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 50 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 75 ชั่วโมง ทางโครงการ….จรัส….. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรม