สมาคมกีฬาเพาะกายมอบประติมากรรมนักเพาะกาย ย้ำเจตนารมณ์ยกระดับกีฬาเพาะกายไทยสู่สากล

สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย มอบประติมากรรมนักเพาะกายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ส่งเสริมการเสริมสร้างความแข็งแรงอย่างสมส่วนในหมู่ประชาชนชาวไทย และมุ่งหวังเป็นสัญลักษณ์กีฬาเพาะกายให้คงอยู่คู่วงการกีฬาไทย พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ยกระดับกีฬาเพาะกายไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนักกีฬาเพาะกายระดับสากล

ดร. สันติภาพ เตชะวณิช ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “กีฬาเพาะกายเป็นหนึ่งในประเภทกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันนานาชาติระดับต่าง ๆ ในนามการกีฬาแห่งประเทศไทย ผมขอขอบคุณนายกสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ในการพัฒนากีฬาเพาะกายให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในสังคมกีฬาทั้งในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น ในโอกาสอันดีนี้ ผมจึงได้กำหนดสถานที่ตั้งรูปปั้นนักเพาะกายให้อยู่ในบริเวณวงเวียนบริเวณอาคาร 300 เตียง เพื่อจะได้เป็นที่พบเห็นอย่างเด่นชัดแก่ผู้เดินทางผ่านเข้ามาในการกีฬาแห่งประเทศไทย”

นายภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบประติมากรรมนักเพาะกายให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ากีฬาเพาะกายจะคงอยู่คู่วงการกีฬาไทยตลอดไป”

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสร้างประติมากรรมนักกีฬาเพาะกายในครั้งนี้ว่า “สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทยจัดสร้างประติมากรรม นักเพาะกายขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเสริมสร้างความแข็งแรงในหมู่ประชาชนชาวไทยผู้รักกีฬาทุกคน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แทนสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนากีฬาเพาะกายให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเป็นการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้หันมาสร้างรูปร่างและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสมส่วน อันเป็นพื้นฐานให้ชาวไทยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาล”

“ประติมากรรมนักกีฬาเพาะกายชิ้นนี้ สร้างจากโลหะทองแดง โดยมีขนาดความสูง 3.20 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว 1 ล้านบาท รูปปั้นนี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทยแล้ว ด้านข้างยังสลักคำว่า “NO PAIN NO GRAIN” แปลว่า “ไม่เจ็บไม่ใหญ่” ตรงกับสัจธรรมที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดได้มาอย่างง่ายดาย การกระทำกิจใด ๆ ต้องอาศัยความอดทนและการฝึกฝน” เป็นคติพจน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในการฝึกซ้อมกีฬาเพาะกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ นักกีฬาเพาะกายต้องทนต่อความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก” นายศุกรีย์กล่าวเสริม

อนึ่ง สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพาะกายให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ ส่งเสริมนักกีฬาเพาะกายให้มีคุณภาพ มาตรฐานทัดเทียมนักกีฬา เพาะกายระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชานและเยาวชนของชาติใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

ดร. สันติภาพ เตชะวณิช (ซ้าย) ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับมอบประติมากรรมนักเพาะกาย ทำด้วยโลหะทองแดง สูง 3.20 เมตร ขนาดใหญ่กว่าตัวจริง 3.5 เท่า มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ถ่ายภาพร่วมกับนายภัคพงษ์ เกรียงศักดิ์ (ขวา) นายกสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย และนายสิทธิ เจริญฤทธิ์ (กลาง) นักกีฬาเพาะกายตัวเต็งจากสมาคม ฯ ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีมอบประติมากรรมนักเพาะกายให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ บริเวณวงเวียนหน้าอาคาร 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย