วอเทอร์ เน็ท ตอกย้ำศักยภาพผู้นำธุรกิจ ดึงแคมเปญสร้างมาตรฐานคุณภาพวงการ

นายณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง การดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาว่า บริษัทได้วางรากฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายประการ หนึ่งในปัจจัยสำคัญเหล่านั้นคือการสร้างมาตรฐานของวงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพจริง โดยจัดทำแคมเปญพิเศษรับซื้อตู้รุ่นเก่าหรือตู้ด้อยคุณภาพทุกยี่ห้อที่เจ้าของไม่ได้บำรุงรักษาหรือผู้ให้บริการเดิมอาจจะปิดกิจการไปแล้ว ในราคาสูงสุดถึง 20,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่จะมีการให้บริการใหม่ในอนาคตเป็นตู้ที่มีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันทุกแห่ง ผู้บริโภคจะสามารถใช้บริการตู้น้ำดื่มที่ดีที่สุดจากแนวคิดของวอเทอร์ เน็ท โดยงบประมาณดังกล่าวจะเป็นงบประมาณที่บริษัทตัดจากงบการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอย่างแท้จริง

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2548 นายณัฐพลกล่าวว่า จากการวางรากฐานการบริหารงานที่ผู้บริหารวางไว้คือการใช้ E-Business เพื่อบริหารธุรกิจเต็มรูปแบบ โดยเริ่มพัฒนาซอฟท์แวร์ Water Net Intelligent เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาโดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM:Customer Relationship Management ) ส่วนที่สองส่วนการวิเคราะห์ตลาด ( Market Analysis ) และส่วนที่สามคือส่วนงานบริการ ( Water Services ) ซึ่งปัจจุบันซอฟท์แวร์ดังกล่าวถึงพัฒนาขึ้นจนเต็มประสิทธิภาพทำให้การบริหารงานแบบ E- Business ของบริษัทเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และยังสามารถขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปยังส่วนต่าง ๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการสต็อก การซ่อมบำรุง การพยากรณ์หรือคาดการณ์ด้านบริการและการผลิตล่วงหน้า ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการจัดซื้อและเตรียมอะไหล่รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างมาก เป็นผลให้บริษัทสามารถบริหารตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติทั้งแบรนด์ Water Net และ Daily Fresh กว่า 1,500 ตู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกตู้จะมีมาตรฐานความสะอาดและคุณภาพเดียวกัน

นายณัฐพลกล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจโดยเกี่ยวข้องกับลูกค้า 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกคือกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการพัฒนาคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและจะพัฒนาคุณภาพน้ำตามความต้องการของอุตสาหกรรมนั้น ๆ หรือตามข้อตกลงและอุตสาหกรรมต้องการ กลุ่มที่สองคือการให้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติทั้งแบรนด์ Water Net และ Daily Fresh กว่า 1,500 ตู้ โดยแบรนด์ Water Net เป็นแบรนด์ที่บริษัทบริหารจัดการทั้งขบวนการเองส่วนแบรนด์ Daily Fresh เป็นแบรนด์ที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับนักลงทุนรายย่อย ทั่วไป กลุ่มที่สามคือลูกค้ากลุ่มผู้ใช้ในครัวเรือน สำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่สี่คือกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมน้ำดื่มโดยบริษัทจะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์เกี่ยวกับตู้หรือขายชุดหยอดเหรียญและอุปกรณ์สำคัญในเครื่องเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม โดยการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในปี 2548 ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม

“ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจน้ำดื่มแบบตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ โดยเน้นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ความมุ่งมั่นนี้เองที่ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในอนาคตการดำเนินงานของบริษัทยังคงเป็นการรักษาแนวทางเดิมของบริษัท และไม่ก้าวไปยังธุรกิจที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญ” นายณัฐพลกล่าวและว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2549 บริษัทจะดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จใน 3 กิจกรรมหลักซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ทำกับคู่ค้าในธุรกิจ (คนที่ทำธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน) ประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับบริษัท กิจกรรมแรกคือการผลักดันให้เกิดการรับประกันคุณภาพน้ำดื่มอย่างเป็นทางการ กิจกรรมที่สองคือการผลักดันให้เกิดมาตรฐานในธุรกิจตู้น้ำ โดยเน้นการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และกิจกรรมที่สามคือการให้ความรู้กับผู้บริโภคทั่วไปเรื่องน้ำดื่มสะอาด การเลือกซื้อ การใช้ภาชนะบรรจุ

บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งในปี 2541 ดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพนํ้า โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การผลิตและการจำหน่ายนํ้าดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า“Water Net” และ “Daily Fresh”ซึ่งผลิตและจำหน่ายผ่านตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ด้วยระบบการผลิตแบบ R.O. (Reverse Osmosis) ราคาลิตรละ 1- 1.50 บาท ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวิถีการบริโภคน้ำของคนเมืองให้หันมาดื่มนํ้าในราคาสมเหตุสมผลมากขึ้น โดยนำภาชนะบรรจุนํ้ากลับมาใช้ใหม่และหันมาบรรจุนํ้าเองตามจุดบริการใกล้บ้าน บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มกรรมการบริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพนํ้ากว่า 10 ปี และมีความชำนาญเรื่องนํ้าบริสุทธิ์เป็นอย่างดี ด้วยผลงานการติดตั้งระบบกรองนํ้าดื่มสำหรับโรงงาน, อุตสาหกรรม, สำนักงานและรัฐบาลจำนวนมาก จากความคิดริเริ่มให้คนไทยเริ่มมีทางเลือกที่จะดื่มนํ้าที่สะอาดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย