จุฬาฯ เผยผลวิจัยการเลือกใช้กระดาษไม่ได้คุณภาพสิ้นเปลืองพลังงานชาติและกระดาษ 10 เท่า

จุฬาฯ เผยผลวิจัยการเลือกใช้กระดาษคุณภาพประหยัดกว่ากระดาษไม่มีคุณภาพถึง 10 เท่า และช่วยชาติประหยัดพลังงาน

รศ.ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ และรศ. ชูศักดิ์ อุดมศรี ร่วมกันแถลงข่าวว่า ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำรวจผลความสูญเสียจากกระดาษติดเครื่องถ่ายเอกสารพบว่า การเลือกใช้กระดาษไม่มีคุณภาพส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานของประเทศชาติและกระดาษมากกว่าการเลือกใช้กระดาษคุณภาพสูงสุดถึง 10 เท่า

ผลการสำรวจพบว่า ผู้ที่เลือกใช้กระดาษที่มีคุณภาพ สามารถลดปัญหากระดาษติดเครื่องถ่ายเอกสารได้ 4-7 เท่า ลดการสูญเสียเวลาในการทำงานได้ 2-25 เท่า ลดการสูญเสียกระดาษได้ 4-10 เท่า ลดการสูญเสียพลังงานได้ 2-3 เท่า

โดยสารสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาชั่วโมงการสูญเสียกระดาษติดในการถ่ายเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และสำรวจความสูญเสียค่าพลังงาน รวมทั้งความสิ้นเปลืองที่เกิดจากการที่กระดาษติดเครื่องถ่ายเอกสาร

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ คือ กลุ่มสำนักงานและศูนย์ถ่ายเอกสาร จำนวน 600 ตัวอย่าง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา นครปฐม และชลบุรี แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจเพื่อเปรียบเทียม 4 กลุ่ม ได้แก่

1. สำนักงานที่ใช้กระดาษคุณภาพหรือกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ มากกว่าร้อยละ 50
2. สำนักงานที่ใช้กระดาษธรรมดามากกว่าร้อยละ 50
3. ศูนย์ถ่ายเอกสารที่ใช้กระดาษคุณภาพหรือกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ มากกว่าร้อยละ 50
4. ศูนย์ถ่ายเอกสารที่ใช้กระดาษธรรมดามากกว่าร้อยละ 50

จากผลการสำรวจ จะเห็นได้ว่ามีการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และในการทำงานจริงยังมีการสูญเสียแฝงที่เกิดขึ้นได้ในอีกหลายด้าน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความล่าช้าหรือความผิดพลาดจากกระดาษติดเครื่องถ่ายเอกสาร อาทิ การนำเสนองานไม่ทันกำหนดเวลา ทำให้พลาดการประมูลงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความเครียดในการทำงาน และความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งในส่วนนี้ เป็นความสูญเสียที่อาจจะเกิดผลร้ายแรงได้ตั้งแต่งานเล็กๆ ไปจนถึงการสูญเสียงานที่มีมูลค่าสูง และที่สำคัญคือก่อให้เกิดภาระต่อสิ่งแวดล้อม ที่ต้องกำจัดกระดาษที่สูญเสียจากการติดเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งมักจะมีปริมาณหมึกปนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรแต่อย่างใด