ขอเชิญนิสิต – นักศึกษา ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงงานการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 21”

ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษา ภาควิชาการตลาด ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2549 เพื่อเข้าร่วมใน โครงงานการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 21” (Marketing Trainee # 21) ในระหว่างวันที่ 1-26 มกราคม นี้

โดยสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาการตลาดของแต่ละสถาบันหรือที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เบอร์โทร 0-2679-7360-3 หรือ www.marketingthai.or.th