ไทยพาณิชย์ส่งเสริมคุณค่า “น้ำใจ” รณรงค์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาในโอกาสครบ100 ปี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จุดกระแสสังคมอีกครั้ง รณรงค์ค่านิยมที่ดีงามกับความมี “น้ำใจ” ให้อยู่คู่กับสังคมไทยและสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งแรกของคนไทยที่ให้บริการด้วยน้ำใจมาถึง 100 ปี

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนาคารได้มีนโยบายให้ความสำคัญและต้องการส่งเสริมคุณค่าของความเป็นไทย โดยเฉพาะ “น้ำใจ” เพราะเป็นลักษณะเด่นของคนไทยที่ได้รับการปลูกฝังกันมานานทุกยุคทุกสมัย เป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญถึงว่าคนไทยเป็นคนมีน้ำใจ จึงเป็นเสมือนเอกลักษณ์หนึ่งของคนไทย นอกจากนี้ “น้ำใจ” ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ธนาคารยึดมั่นมาโดยตลอดในการให้บริการลูกค้า โดยการพัฒนาปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเสมอมา

ธนาคารจึงได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาขึ้น 2 ชุด ได้แก่ ชุด “น้ำใจ” และชุด “ครบรอบ 100 ปี : SCB Celebration” โดยชุด “น้ำใจ” จะมี 2 เรื่อง คือ “Lift” และ “Café (ข้ามถนน)” แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เรื่องผิวเผิน แต่เป็นเรื่องน้ำใจ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อมั่นและชื่นชมความมีน้ำใจของคนไทยมาตลอด 100 ปี โดยใช้การนำเสนอจากเหตุการณ์ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันทั่วไป เนื่องจากการแสดงความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยภาพยนตร์โฆษณาได้เริ่มออกอากาศโดยจะนำเสนอต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2550

ธนาคารเชื่อว่าภาพยนตร์โฆษณาชุด “น้ำใจ” จะมีส่วนช่วยรณรงค์ให้คนไทยแสดงออกซึ่งน้ำใจ และภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนเกื้อกูลผู้อื่น ซึ่งหากสังคมโดยรวมมีน้ำใจดังเช่นตัวอย่างที่ธนาคารได้หยิบยกมานำเสนอ ก็จะช่วยให้สังคมมีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข