ปตท. สผ. แต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) แต่งตั้ง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 3,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี โดยจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อไปใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ในภาพ จากซ้ายคือ
1. คุณชัชวาล เอี่ยมศิริ – รองผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ปตท.สผ.
2. คุณสมศักดิ์ ดีมงคลสุข – ผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการกลุ่มบริหารทางการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3. คุณมรุต มฤคทัต – กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.
4. Mr. Deepak Kohli – Global Head, Debt Capital Markets, Standard Chartered Bank
5. คุณกิตติยา โตธนะเกษม – รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
6. คุณนุสรา รุนสำราญ – รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารธนชาต