โครงการค่ายอบรม “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดสร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อนุรักษ์นิวาสสถานเดิมของสมเด็จย่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และทรงพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะใช้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนแบบพออยู่พอกิน ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ”

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดโครงการค่ายอบรม “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และเพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความหมายและหลักแนวคิดที่แท้จริงของปรัชญาดังกล่าว โดยมีกิจกรรม อาทิ เรียนรู้พระราชประวัติสมเด็จย่า เรียนรู้ขั้นตอนการนำสมุนไพรไทยมาทำเป็นอาหารและยา ชมนิทรรศการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตและฝึกปั้นเครื่องปั้นดินเผา การฝึกปฏิบัติการปลูกพืชสวนครัวและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สาธิตและฝึกการทำขนมไทยลูกคุณทองแดง เรียนรู้การออมเงินด้วยการประดิษฐ์กระปุกออมสิน

โดยรับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี เข้าร่วมอบรมในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2550 ในเวลา 9.00-16.00 น. โดยรับสมัครจนถึงวันที่ 18 เมษายนนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-437-7799 หรือ www.Theprincessmothermemorialpark.org